Budžetskoj inspekciji poverena je funkcija vršenja inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata. Ona vrši kontrolu sticanja i trošenja javnih sredstava i sredstava koja je korisnik stekao po drugom osnovu. Inspekcijska kontrola počinje kada inspektor uruči subjektu kontrole nalog za inspekcijsku kontrolu. Rukovodilac Budžetske inspekcije ili drugo ovlašćeno lice izdaje pisani nalog za inspekcijsku kontrolu. View Fullscreen Budžetskoj inspekciji poverena je funkcija vršenja inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizaci- ja, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata. Ona vrši kontrolu sticanja i trošenja javnih sredstava i sredstava koja je korisnik stekao po drugom osno- vu. Inspekcijska kontrola počinje kada inspektor uruči subjektu kontrole nalog za inspekcijsku kontrolu. Rukovodilac Budžetske inspekcije ili drugo ovlašćeno lice izdaje pisani nalog za inspekcijsku kontrolu. Zakonodavni okvir Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – drugi zakon, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/18 – dalje: Zakon) uređe- na je nadležnost Budžetske inspekcije Ministar- stva finansija i nadležnost službi za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i jedinica lo- kalne samouprave, njihova funkcija, način rada i postupanje. Ovim zakonom uređena su i prava i dužnosti učesnika u postupku kontrole, kao i način izveštavanja Budžetske inspekcije o re- zultatima rada, broju prijava podnetih protiv odgovornih lica i najčešćim nepravilnostima i nezakonitostima utvrđenim u sprovedenim in- spekcijskim kontrolama. Na osnovu Zakona Vlada je 16. oktobra 2017. godine donela Uredbu o radu, ovlašćenjima i obeležjima Budžetske inspekcije (dalje: Uredba), kojom je bliže uredila način rada, ovlašćenja i obeležja Budžetske inspekcije i službe za bu- džetsku inspekciju autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. Vođenje postupka inspekcijske kontrole, pored pomenutih propisa, odnosno Zakona i Uredbe, reguliše i Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje). Funkcija i svrha kontrole Budžetske inspekcije Republika Srbija se u kratkoročnom i sred- njoročnom periodu suočava sa više izazova koji su vezani za kontrolu i odgovornost u pogledu korišćenja svojih javnih sredstava. To se, pre svega, odnosi na mehanizme za očuvanje budžetske discipline u izvršenju dr- žavnog budžeta na godišnjem nivou, kako cen- tralnog tako i lokalnih, u nameri da se spreči premašivanje planiranih rashoda i budžetski deficiti koji bi iz toga proizašli. Pored neposrednih pitanja kontrole preu- zetih obaveza i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In