U ovom tekstu osvrnućemo se na kontrolu obezbeđivanja i korišćenje sredstava za čuvanje i unapređenje zaštite životne sredine na teritoriji jedinice lokalne samouprave. View Fullscreen U ovom tekstu osvrnućemo se na kontrolu obezbeđivanja i korišćenje sredsta- va za čuvanje i unapređenje zaštite životne sredine na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Uvod Sistem zaštite životne sredine, kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na ži- vot i razvoj u zdravoj životnoj sredini i urav- notežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Republici Srbiji, uređen je Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 76/18, 95/18 – dr. zakon). Sistem zaštite životne sredine u okviru svojih ovlašćenja obezbeđuju Republika Sr- bija, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, preduzeća, druga domaća i strana pravna lica i preduzetnici koji u obavljanju privredne i druge delatnosti koriste prirod- ne vrednosti, ugrožavaju ili zagađuju životnu sredinu, kao i naučne i stručne organizacije i druge javne službe, građanin, grupe građana, njihova udruženja, profesionalne ili druge organizacije. Svi subjekti sistema zaštite životne sre- dine dužni su da čuvaju i unapređuju životnu sredinu. U ostvarivanju sistema zaštite životne sre- dine Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, pravna i fizička lica odgovorna su za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu da promene stanje i uslove u životnoj sredini, odnosno za nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, u skladu sa Za- konom. Zaštita prirodnih vrednosti ostvaruje se sprovođenjem mera za očuvanje njihovog kva- liteta, količina i rezervi, kao i prirodnih procesa, odnosno njihove međuzavisnosti i prirodne ravnoteže u celini. Plan i program upravljanja prirodnim resursima i dobrima Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave u okviru nadležnosti utvrđenih ovim i posebnim zakonom donose svoje planove i programe upravljanja prirodnim resursima i dobrima, u skladu sa strateškim dokumentima (Nacionalnu strategiju održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara za period od najma- nje deset godina donosi Vlada) i svojim speci- fičnostima. Zakonom je omogućeno da dve ili više jedi- nica lokalne samouprave mogu da donesu zajed- ničke programe, kao i da dve ili više jedinica lokalne samouprave donose zajednički program zaštite životne sredine radi smanjenja nega- tivnih uticaja na životnu sredinu ili iz ra- zloga ekonomičnosti (zajedničko upravljanje otpadom, otpadnim vodama i sl.). Imajući u vidu Zakonom propisane obaveze za obezbeđenje mera i uslova za zaštitu životne sredine, jedinice lokalne samouprave dužne su da u prostornim i urbanističkim planovima obezbede mere i uslove zaštite životne sredi- ne, naročito: ● utvrđivanje posebnog režima
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In