Davanja poslodavaca povodom Osmog marta – Dana žena nisu predviđena Zakonom o radu, tako da navedeno pravo mora da bude predviđeno opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu.   Prema članu 17. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasniku RS”, br. 95/2018), u budžetskoj 2019. godini neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije, lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava nemaju pravo na isplatu poklona povodom 8. marta u budžetskoj 2019. godini. U javnim preduzećima isplata po ovom osnovu u 2019. godini moguća je samo ako planirana masa zarada za mart 2019. godine u okviru programa preduzeća omogućava i isplatu po osnovu poklona za 8. mart, u suprotnom nema osnova da se ovakva isplata izvrši (osim ako se umanje redovne zarade zaposlenih). Kad je reč o poreskom tretmanu poklona za Dan žena, pokloni koji se iz sredstava poslodavca daju zaposlenim ženama u bilo kom obliku imaju tretman zarade. Stoga: 1) ako je reč o novčanoj isplati iz sredstava poslodavca, isplata ima karakter „neto” zarade i podleže obavezi plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i poreza na zarade; 2) ukoliko se zaposlenim ženama pokloni daju u robi, uzima se maloprodajna vrednost (sa PDV-om) koja je plaćena pri nabavci i koja ima karakter „neto” zarade; 3) ako se zaposlenim ženama daju pokloni u obliku poklon-čestitki ili kupovinom vaučera za turističko putovanje, takvi pokloni smatraju se „neto” zaradom zaposlene u smislu propisa o radnim odnosima i podležu plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i poreza na zarade; 4) kada se pokloni daju u novčanom obliku iz sredstava sindikata koja su prikupljena iz sindikalne članarine, ne plaćaju se nikakve poreske obaveze. Kao što može da se vidi, sva navedena davanja zaposlenim ženama kod poslodavca imaju karakter „neto” zarade, dakle moraju da se prevode u bruto radi obračuna pripadajućih poreza i doprinosa. Uz to, budući da ova davanja poslodavca zaposlenim ženama imaju karakter zarade, troškovi po navedenom osnovu priznaju se kao rashod u poreskom bilansu poslodavca. Isplata u gotovom novcu i robi ženama zaposlenim kod poslodavca Ako poslodavac zaposlenim ženama povodom Dana žena daje gotov novac ili poklone u robi, onda takva isplata ima karakter zarade, pa se u tom slučaju obračunavaju i plaćaju


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In