Davanja poslodavaca povodom Osmog marta – Dana žena nisu predviđena Zakonom o radu, tako da navedeno pravo mora da bude predviđeno opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu. View Fullscreen MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 171 ZARADE Mr Željko Albaneze Davanja povodom 8. marta – Dana žena i njihov poreski tretman Davanja poslodavaca povodom Osmog marta – Dana žena nisu predviđena Za- konom o radu, tako da navedeno pravo mora da bude predviđeno opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu. Prema članu 17. Zakona o budžetu Republike Sr- bije za 2019. godinu („Sl. glasniku RS”, br. 95/2018), u budžetskoj 2019. godini neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, pred- viđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima za direktne i indi- rektne korisnike budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije, lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Direktni i indirektni korisnici budžet- skih sredstava nemaju pravo na isplatu poklo- na povodom 8. marta u budžetskoj 2019. godini. U javnim preduzećima isplata po ovom osno- vu u 2019. godini moguća je samo ako planirana masa zarada za mart 2019. godine u okviru pro- grama preduzeća omogućava i isplatu po osnovu poklona za 8. mart, u suprotnom nema osnova da se ovakva isplata izvrši (osim ako se umanje re- dovne zarade zaposlenih). Kad je reč o poreskom tretmanu poklona za Dan žena, pokloni koji se iz sredstava poslo- davca daju zaposlenim ženama u bilo kom obli- ku imaju tretman zarade. Stoga: 1) ako je reč o novčanoj isplati iz sredstava po- slodavca, isplata ima karakter „neto” zarade i podleže obavezi plaćanja doprinosa za oba- vezno socijalno osiguranje i poreza na zarade; 2) ukoliko se zaposlenim ženama pokloni daju u robi, uzima se maloprodajna vrednost (sa PDV-om) koja je plaćena pri nabavci i koja ima karakter „neto” zarade; 3) ako se zaposlenim ženama daju pokloni u obliku poklon-čestitki ili kupovinom vaučera za turističko putovanje, takvi pokloni smatraju se „neto” zaradom zaposlene u smislu propisa o radnim odnosima i podležu plaćanju dopri- nosa za obavezno socijalno osiguranje i poreza na zarade; 4) kada se pokloni daju u novčanom obliku iz sredstava sindikata koja su prikupljena iz sin- dikalne članarine, ne plaćaju se nikakve pore- ske obaveze. Kao što može da se vidi, sva navedena da- vanja zaposlenim ženama kod poslodavca ima- ju karakter „neto” zarade, dakle moraju da se prevode u bruto
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In