Dostavljanje konsolidovanih poreskih izveštaja je zakonska mogućnost data kompanijama koje imaju povezana lica. Poresko konsolidovanje je pravo, a ne obaveza firmi, za razliku od obaveznog sastavljanja i dostavljanja finansijskih konsolidovanih izveštaja, definisanih Zakonom o računovodstvu. Uslovi za konsolidovanje poreskih izveštaja kompanija propisani su Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, tačnije u članovima od 55. do 57. Sva povezana preduzeća za koja je odobreno poresko konsolidovanje podnose svoje pojedinačne poreske bilanse (obrazac PB 1), poreske prijave (obrazac PDP) i ostale obrasce za obračun poreza na dobit. Matično preduzeće podnosi i Konsolidovani poreski bilans. View Fullscreen     MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 137 POREZI Uvod Povezana pravna lica koja u okviru svog siste- ma imaju pravna lica koja ostvaruju oporezivu dobit, ali i pravna lica koja ostvaruju gubitak, sve češće podnose zahtev nadležnom poreskom organu za poresko konsolidovanje, jer to može da im omogući manju poresku obavezu zbog među- sobnog prebijanja dobitaka i gubitaka na nivou grupe lica koja su u poreskoj konsolidaciji. Po- resko konsolidovanje samo je mogućnost, a ne i obaveza i nije u korelaciji sa finansijskim konsolidovanjem, tj. ako se obveznici odluče na poresko konsolidovanje, nemaju obavezu da za te potrebe sačinjavaju Konsolidovani finansijski izveštaj i obratno, jer poreska konsolidacija ne zavisi od toga. Konsolidovanje finansijskih izveštaja ure- đeno je Zakonom o računovodstvu i međunarod- nim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI 10 Konsolidovani finansijski izve- štaji). Konsolidovanje finansijskih izvešta- ja predstavlja obavezu matičnog pravnog lica. Konsolidovani finansijski izveštaji dosta- vljaju se Agenciji za privredne registre (i to za sva povezana lica, bez obzira na to da li su rezidenti ili se nalaze u inostranstvu), dok se Konsolidovani poreski izveštaj dostavlja Po- reskoj upravi. Ipak, poresko konsolidovanje ima i neke nedostatke – obavezan rok primene, odnosno plaćanje dugovanog poreza u slučaju prekida konsolidacije pre isteka tog roka, kao i nemo- gućnost umanjenja oporezive dobiti člana grupe pravnih lica koja su u poreskoj konsolidaciji, koja se iskazuje u poreskom bilansu na obrascu KPB (ne može se umanjiti za iznos gubitka iz po- reskog bilansa prethodnih godina). Mogućnost i uslovi za poresko konsolidova- nje grupe povezanih pravnih lica propisani su odredbama članova 55–57. Zakona o porezu na do- bit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentič- no tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon). Član 55. Matično pravno
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In