Достављање консолидованих пореских извештаја је законска могућност дата компанијама које имају повезана лица. Пореско консолидовање је право, а не обавеза фирми, за разлику од обавезног састављања и достављања финансијских консолидованих извештаја, дефинисаних Законом о рачуноводству. Услови за консолидовање пореских извештаја компанија прописани су Законом о порезу на добит правних лица, тачније у члановима од 55. до 57. Сва повезана предузећа за која је одобрено пореско консолидовање подносе своје појединачне пореске билансе (образац ПБ 1), пореске пријаве (образац ПДП) и остале обрасце за обрачун пореза на добит. Матично предузеће подноси и Консолидовани порески биланс. Увод Повезана правна лица која у оквиру свог система имају правна лица која остварују опорезиву добит, али и правна лица која остварују губитак, све чешће подносе захтев надлежном пореском органу за пореско консолидовање, јер то може да им омогући мању пореску обавезу због међусобног пребијања добитака и губитака на нивоу групе лица која су у пореској консолидацији. Пореско консолидовање само је могућност, а не и обавеза и није у корелацији са финансијским консолидовањем, тј. ако се обвезници одлуче на пореско консолидовање, немају обавезу да за те потребе сачињавају Консолидовани финансијски извештај и обратно, јер пореска консолидација не зависи од тога. Консолидовање финансијских извештаја уређено је Законом о рачуноводству  и међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ 10 Консолидовани финансијски извештаји). Консолидовање финансијских извештаја представља обавезу  матичног правног  лица. Консолидовани финансијски извештаји достављају се Агенцији за привредне регистре (и то за сва повезана лица, без обзира на то да ли су резиденти или се налазе у иностранству), док се Консолидовани порески извештај доставља Пореској управи. Ипак, пореско консолидовање има и неке недостатке – обавезан рок примене, односно плаћање дугованог пореза у случају прекида консолидације пре истека тог рока, као и немогућност умањења опорезиве добити члана групе правних лица која су у пореској консолидацији, која се исказује у пореском билансу на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In