Обвезник доприноса коме су у 2018. години у његово име и у његову корист плаћени доприноси из основице која прелази 3.951.855 динара, има право на повраћај више уплаћеног доприноса за ПИО. Увод Према члану 2. Правилника о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години („Сл. гласник РС”, бр. 100/2004 – у даљем тексту: Правилник), обвезник доприноса коме су у његово име и у његову корист плаћени доприноси из основице која прелази износ највише годишње основице за календарску годину (у даљем тексту: највиша основица), има право на повраћај више уплаћеног доприноса за ПИО. Ради спровођења овог члана Правилника, министар финансија је у „Службеном гласнику РС” број 6/2019 објавио да највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину износи 3.951.855 динара. Према томе, право на повраћај доприноса за социјално осигурање за 2018. годину имају физичка лица (обвезници доприноса) која су током календарске 2018. године платила допринос за социјално осигурање на основицу која прелази износ од 3.951.855 динара. Према члану 3. Правилника, повраћај више плаћеног доприноса врши се по истеку календарске године за претходну годину на основу: 1) унетих података у матичну евиденцију надлежне организације за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, 2) потврда исплатилаца прихода о плаћеним доприносима по одбитку (oбразац ППП-ПО) и 3) података надлежне организационе јединице Пореске управе о основици и висини обрачунатог и плаћеног доприноса по решењу (за обвезнике самосталних делатности). Захтев за повраћај више уплаћених доприноса обвезник доприноса подноси организацији за обавезно пензијско и инвалидско осигурање код које се води као осигураник у матичној евиденцији преко надлежне организационе јединице, и то: 1) према седишту послодавца, односно његове организационе јединице у којој ради – ако има статус осигураника запосленог; 2) према месту у коме је регистровано обављање самосталне делатности, односно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In