Obveznik doprinosa kome su u 2018. godini u njegovo ime i u njegovu korist plaćeni doprinosi iz osnovice koja prelazi 3.951.855 dinara, ima pravo na povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO. View Fullscreen MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 175 ZARADE Uvod Prema članu 2. Pravilnika o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku oba- veze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini („Sl. glasnik RS”, br. 100/2004 – u daljem tekstu: Pravilnik), obve- znik doprinosa kome su u njegovo ime i u njego- vu korist plaćeni doprinosi iz osnovice koja prelazi iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu (u daljem tekstu: najviša osnovica), ima pravo na povraćaj više uplaće- nog doprinosa za PIO. Radi sprovođenja ovog člana Pravilnika, mi- nistar finansija je u „Službenom glasniku RS” broj 6/2019 objavio da najviša godišnja osnovi- ca doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu iznosi 3.951.855 dinara. Prema tome, pravo na povraćaj doprinosa za socijalno osiguranje za 2018. godinu imaju fizička lica (obveznici doprinosa) koja su tokom kalendar- ske 2018. godine platila doprinos za socijalno osiguranje na osnovicu koja prelazi iznos od 3.951.855 dinara. Prema članu 3. Pravilnika, povraćaj više pla- ćenog doprinosa vrši se po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu na osnovu: 1) unetih podataka u matičnu evidenciju nadle- žne organizacije za obavezno penzijsko i inva- lidsko osiguranje, 2) potvrda isplatilaca prihoda o plaćenim do- prinosima po odbitku (obrazac PPP-PO) i 3) podataka nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o osnovici i visini obračuna- tog i plaćenog doprinosa po rešenju (za obve- znike samostalnih delatnosti). Zahtev za povraćaj više uplaćenih doprinosa obveznik doprinosa podnosi organizaciji za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje kod koje se vodi kao osiguranik u matičnoj evidenci- ji preko nadležne organizacione jedinice, i to: 1) prema sedištu poslodavca, odnosno njegove organizacione jedinice u kojoj radi – ako ima status osiguranika zaposlenog; 2) prema mestu u kome je registrovano obavljanje samostalne delatnosti, odnosno prema prebiva- lištu – ako ima status osiguranika samostalnih delatnosti; 3) prema sedištu organizacione jedinice Po- reske uprave nadležne za utvrđivanje poreza na prihod od poljoprivredne delatnosti – ako ima status osiguranika poljoprivrednika. Zahtev se podnosi u slobodnoj – pisanoj formi, pošto nije propisan obrazac. Obračun za povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje Pravo na povraćaj doprinosa za socijalno osiguranje mogu imati zaposleni i druga lica koja su u 2018. godini ostvarila zaradu iznad najviše godišnje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In