U poslednjem od tri teksta biće obrađene sledeće situacije koje stvaraju nedoumice u praksi, i to: prenos celokupne ili dela imovine i obračun PDV-a, naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza, PDV tretman odobravanja popusta uz protivčinidbu i umanjenje osnovice za obračun PDV-a usled nenaplativosti potraživanja. View Fullscreen MAJ 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 115 POREZI Filip Kovačević, LL.M., Deloitte, viši rukovodilac u poreskom odeljenju Najčešća pitanja i nedoumice koje se javljaju u praksi prilikom primene propisa kojima je uređena materija poreza na dodatu vrednost U poslednjem od tri teksta biće obrađene sledeće situacije koje stvaraju ne- doumice u praksi, i to: prenos celokupne ili dela imovine i obračun PDV-a, naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza, PDV tretman odobra- vanja popusta uz protivčinidbu i umanjenje osnovice za obračun PDV-a usled nenaplativosti potraživanja. Prenos celokupne ili dela imovine i obračun PDV-a Prilikom prometa celokupne ili dela imo- vine, uključujući tu i prenos imovine u okviru statusnih promena, u praksi se često javlja pi- tanje u vezi sa obračunom PDV-a, tj. da li se PDV obračunava u tom slučaju ili ne, u skladu sa čla- nom 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… 30/2018 – dalje: Zakon o PDV-u). Naime, u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen prilikom prenosa celokup- ne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako pro- duži da obavlja istu delatnost. Stavom 2. istog člana propisano je da se delom imovine smatra celina kojom se omogućava samostalno obavlja- nje delatnosti sticaoca dela imovine. Shodno prethodno navedenom, a da bi došlo do primene člana 6. Zakona o PDV-u, potrebno je da prenos imovine bude izvršen između dva obveznika PDV-a i da sticalac nastavi da oba- vlja istu delatnost koju je obavljao i prenosilac, kao i da, u slučaju prenosa dela imovine, bude preneta i celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti. Međutim, ovom prilikom treba napomenuti da su Pravilnikom o utvrđivanju prenosa celo- kupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen („Sl. glasnik RS”, br. 118/2012 – dalje: Pravilnik) bliže određeni (dodatni) uslovi za primenu člana 6. Zakona o PDV-u. Pre svega, članovima 2. i 3. Pravilnika defi- nisano je da
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In