Додатне уплате су један од могућих начина финансирања друштва од стране чланова односно оснивача, поред зајмова и докапитализације повећањем оснивачког улога. Рачуноводствени аспект института додатних уплата мора да се посматра заједно са правним аспектом. Из тог разлога су у наставку прво дате основне одреднице из Закона о привредним друштвима у вези са давањем и враћањем додатних улога од стране оснивача.  Додатне уплате из угла Закона о привредним друштвима Додатне уплате чланова друштва са ограниченом одговорношћу уређене су одредбама чл. од 178. до 180. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018 – у даљем тексту: Закон). Наиме, члан 179. Закона прописује да оснивачким актом или одлуком скупштине може да се утврди обавеза чланова друштва да, поред уплате уписаног основног капитала, изврше и додатне уплате друштву. Обавеза овакве уплате треба да буде у сразмери са висином удела у друштву конкретног члана, уколико није оснивачким актом или одлуком скупштине одређена другачија сразмера. Законом је јасно прописано да се ни додатним уплатама, као ни примањем новчаних средстава по основу зајма, не повећава основни капитал друштва. У погледу враћања додатних уплата прописана су следећа правила: – Додатне уплате могу да се врате члановима друштва само ако нису неопходне за покриће губитака друштва или за измирење поверилаца. – Додатне уплате не могу да се врате члану друштва пре уплате, односно уноса целокупног уписаног улога у друштво. – Враћање додатних уплата члановима друштва врши се сходном применом одредаба овог закона о смањењу основног капитала друштва. – У случају стечаја друштва, потраживање члана друштва по основу додатних уплата намирује се тек након пуног намирења стечајних поверилаца друштва, са припадајућим каматама. Додатне уплате неће бити неопходне за покриће губитака када губици, ако и постоје, могу да се надокнаде из других извора, резерви или нераспоређене добити из претходних година. Није


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In