Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenog na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada, kao i minimum koji poslodavac mora da obezbedi zaposlenom za naknadu ovih troškova, a to je iznos u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz. Naknada troškova prevoza koju poslodavac obezbeđuje zaposlenom nema karakter ličnih primanja, pa se na tu naknadu ne obračunavaju porez i doprinosi, ali pod određenim uslovima. Preciznije, u članu 18. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon o porezu) utvrđeno je da se porez na zarade ne plaća na primanja zaposlenih po osnovu naknade troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada prema sledećem: 1) do visine cene mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju, a najviše do 3.837 dinara mesečno; 2) do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do 3.837,00 dinara (do 31. januara 2018. godine).  Dakle, Zakon o porezu je uveo nominalni neoporezivi iznos naknade troškova prevoza zaposlenih na posao, a u narednom delu teksta bliže će biti pojašnjeno kako u praksi može da se primeni ova poreska olakšica u zavisnosti od načina na koji poslodavac obezbeđuje zaposlenima prevoz na posao. Primena poreske olakšice kada poslodavac zaposlenima obezbeđuje kupovinu mesečne pretplatne karte za prevoz na posao Ukoliko poslodavac zaposlenima na ime naknade troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada kupuje mesečnu pretplatnu kartu u javnom saobraćaju, trenutno (do 31. januara 2019. godine) poslodavac ne plaća porez ukoliko cena mesečne pretplatne karte ne prelazi mesečno iznos od 3.837,00 dinara. U slučaju da je cena mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju viša od neoporezivih 3.837,00 dinara, plaća se porez po stopi od 10% na iznos koji prelazi 3.837 dinara. Na primer, zaposleni stanuje u I zoni u gradu, a radi kod poslodavca u III zoni. Cena mesečne pretplatne karte u javnom gradskom saobraćaju za III zonu je 5.000,00 dinara, pa, u skladu sa Zakonom o radu i svojim opštim aktom, poslodavac ovom zaposlenom obezbeđuje naknadu troškova dolaska na posao u visini cene mesečne pretplatne karte za III zonu od 5.000,00 dinara, što je ujedno i zakonsko pravo zaposlenog. Prilikom ove isplate poslodavac ima obavezu plaćanja poreza, jer je neoporezivi iznos niži od iznosa cene pretplatne karte, pa se porez obračunava na iznos iznad neoporezivog, koji iznosi (5.000 – 3.837) 1.163 dinara. Radi obračuna poreza
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In