Појам зајма, односно позајмице између правних лица, као и обавезе зајмодавца и зајмопримца, регулисани су чл. од 557. до 566. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља – у даљем тексту: Закон).

Позајмљивање између правних лица регулише се уговором. Уговором о зајму обавезује се зајмодавац да преда у својину зајмопримцу одређену количину новца или којих других заменљивих ствари, а зајмопримац се обавезује да му врати после извесног времена исту количину новца, односно исту количину ствари исте врсте и истог квалитета. Зајмопримац може да се обавеже да, уз главницу, дугује и камату. У уговорима у привреди зајмопримац дугује затезну законску камату иако она није уговорена. Уговором такође може да се предвиди и валутна клаузула као вид уговорне заштите од ризика.

Према одредбама члана 5. став 2. Закона о банкама („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), нико осим банке не може да се бави давањем кредита и издавањем платних картица, осим ако је за то овлашћен Законом. Дакле, за разлику од позајмица, кредитне послове (давање и узимање кредита) може да обавља само банка. Друга правна лица немају дозволу Народне банке Србије за обављање кредитних послова.

Разлике између кредита и зајма су:

• кредитним пословима могу да се баве само банке, док уговор о зајму могу да закључе међусобно сва физичка и правна лица, осим оних којима је у одређеним случајевима посебним законом забрањено;

• предмет уговора о зајму може да буде новац и друге замењиве ствари, а у уговору о кредиту само новац;

• камата је у уговору о кредиту битан елемент уговора, док у уговору о зајму може да се уговори.

 

Осврт на позајмице са аспекта Закона о девизном пословању

Приликом уговарања зајмова између резидената и нерезидената потребно је имати


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме