Појам зајма, односно позајмице између правних лица, као и обавезе зајмодавца и зајмопримца, регулисани су чл. од 557. до 566. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља – у даљем тексту: Закон). Позајмљивање између правних лица регулише се уговором. Уговором о зајму обавезује се зајмодавац да преда у својину зајмопримцу одређену количину новца или којих других заменљивих ствари, а зајмопримац се обавезује да му врати после извесног времена исту количину новца, односно исту количину ствари исте врсте и истог квалитета. Зајмопримац може да се обавеже да, уз главницу, дугује и камату. У уговорима у привреди зајмопримац дугује затезну законску камату иако она није уговорена. Уговором такође може да се предвиди и валутна клаузула као вид уговорне заштите од ризика. Према одредбама члана 5. став 2. Закона о банкама („Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), нико осим банке не може да се бави давањем кредита и издавањем платних картица, осим ако је за то овлашћен Законом. Дакле, за разлику од позајмица, кредитне послове (давање и узимање кредита) може да обавља само банка. Друга правна лица немају дозволу Народне банке Србије за обављање кредитних послова. Разлике између кредита и зајма су: • кредитним пословима могу да се баве само банке, док уговор о зајму могу да закључе међусобно сва физичка и правна лица, осим оних којима је у одређеним случајевима посебним законом забрањено; • предмет уговора о зајму може да буде новац и друге замењиве ствари, а у уговору о кредиту само новац; • камата је у уговору о кредиту битан елемент уговора, док у уговору о зајму може да се уговори.   Осврт на позајмице са аспекта Закона о девизном пословању Приликом уговарања зајмова између резидената


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In