Uvodne napomene Sadržina konta za registrovanje poslovnih promena kod korisnika budžetskih sredstava propisana je Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016… 36/2018). Tako je članom 10. navedenog pravilnika propisan i sintetički konto 021300 – Roba za dalju prodaju, koji sadrži analitički konto i odgovarajuća subanalitička konta na kojima se knjiži roba za dalju prodaju. Znači da korisnici budžetskih sredstava, pored svoje redovne delatnosti u skladu sa drugim važećim propisima, mogu da se bave i dopunskom delatnošću. U nastavku teksta razmatraće se promet robe na veliko i na malo, kao dopunska delatnost. Međutim, treba imati u vidu da ono što kod nekih budžetskih korisnika predstavlja dopunsku delatnost, kod drugih korisnika budžetskih sredstava može da bude redovna delatnost, kao na primer kod apoteka. U okviru ovog sintetičkog konta predviđena su sledeća subanalitička konta: – 021311 – Roba za dalju prodaju u prometu na veliko, – 021312 – Roba za dalju prodaju u prometu na malo, – 021313 – Ukalkulisana razlika u ceni robe za dalju prodaju, – 021314 – Ukalkulisani porez robe za dalju prodaju, – 021319 – Ispravka vrednosti robe za dalju prodaju. Roba za dalju prodaju u prometu na veliko Promet robe na veliko uređen je Zakonom o trgovini („Sl. glasnik RS”, br. 52/2010… 44/2018). Prema članu 12. tog zakona, trgovina je definisana kao trgovina na veliko i trgovina na malo, a shodno članu 13, trgovina na veliko (veleprodaja, veletrgovina) predstavlja skup aktivnosti u vezi sa prodajom robe/usluga licima koja kupuju robu radi dalje prodaje ili korišćenja u poslovne svrhe. Odredbe članova od 31. do 40. Zakona o trgovini propisuju uslove za obavljanje trgovine: opšte uslove, minimalne tehničke uslove, mesto trgovine, svojstvo robe, isprave koje prate robu, cenu, evidenciju prometa, trgovinu poljoprivrednim proizvodima i domaćim životinjama, kao i oznake posebnog svojstva robe. Promet robe na veliko obavlja se u odgovarajućim prostorijama u kojima su obezbeđeni potrebni uređaji i oprema za koje je nadležni organ doneo rešenje da ispunjava propisane uslove, u skladu sa Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe („Sl. glasnik RS”, br. 47/1996… 62/2011). Lica koja se bave prometom robe na veliko dužna su da se pridržavaju odredbe člana 37. Zakona o trgovini, dok su, shodno članu 35a, isprave na osnovu kojih se vodi evidencija o prometu: faktura, carinska isprava, otpremnica skladišnica i sl. Isprave moraju biti u originalu ili kopiji,
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In