Уводне напомене

Садржина конта за регистровање пословних промена код корисника буџетских средстава прописана је Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016… 36/2018). Тако је чланом 10. наведеног правилника прописан и синтетички конто 021300 – Роба за даљу продају, који садржи аналитички конто и одговарајућа субаналитичка конта на којима се књижи роба за даљу продају. Значи да корисници буџетских средстава, поред своје редовне делатности у складу са другим важећим прописима, могу да се баве и допунском делатношћу. У наставку текста разматраће се промет робе на велико и на мало, као допунска делатност. Међутим, треба имати у виду да оно што код неких буџетских корисника представља допунску делатност, код других корисника буџетских средстава може да буде редовна делатност, као на пример код апотека. У оквиру овог синтетичког конта предвиђена су следећа субаналитичка конта:

– 021311 – Роба за даљу продају у промету на велико,

– 021312 – Роба за даљу продају у промету на мало,

– 021313 – Укалкулисана разлика у цени робе за даљу продају,

– 021314 – Укалкулисани порез робе за даљу продају,

– 021319 – Исправка вредности робе за даљу продају.

Роба за даљу продају у промету на велико

Промет робе на велико уређен је Законом о трговини („Сл. гласник РС”, бр. 52/2010… 44/2018). Према члану 12. тог закона, трговина је дефинисана као трговина на велико и трговина на мало, а сходно члану 13, трговина на велико (велепродаја, велетрговина) представља скуп активности у вези са продајом робе/услуга лицима која купују робу ради даље продаје или коришћења у пословне сврхе. Одредбе чланова од 31. до 40. Закона о трговини прописују услове за обављање трговине: опште услове, минималне техничке услове, место трговине, својство робе, исправе које прате робу, цену, евиденцију промета, трговину пољопривредним производима и домаћим животињама, као и ознаке посебног својства робе. Промет робе на велико обавља


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се
 Запамти ме