Do sada zaključeni ugovori između Republike Srbije i drugih država ugovornica o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: UIDO) u članu 15. Radni odnos/Nesamostalne lične delatnosti predviđaju rešenje prema kojem se zarade, naknade i druga slična primanja (opcijska kupovina akcija, korišćenje stana, upotreba automobila, pogodnosti zdravstvenog i životnog osiguranja) koja rezident Republike Srbije ostvari iz radnog odnosa oporezuju samo u Republici Srbiji, osim ako se rad obavlja u drugoj državi ugovornici. U smislu UIDO-a, radni odnos se obavlja u drugoj državi ugovornici ako se delatnost u odnosu na koju se isplaćuju zarade, naknade i druga slična primanja stvarno/fizički obavlja u toj državi, tj. ako je zaposleno lice fizički prisutno u drugoj državi radi obavljanja radnog odnosa i obrnuto. U tom slučaju primanja koja se u drugoj državi ostvaruju mogu da se oporezuju u njoj. Uslov za oporezivanje u državi izvora jeste da se zarade, naknade i druga slična primanja ostvaruju iz radnog odnosa koji se obavlja u toj državi. Navedeni princip primenjuje se bez obzira na vremenski period u kojem taj dohodak (zarade i druga slična primanja) može biti plaćen, kreditiran ili na bilo koji drugi način definitivno ostvaren od strane zaposlenog. Međutim, član 15. stav 2. UIDO-a (u UIDO-u sa Nemačkom, član 16) predviđa da se primanja koja rezident Republike Srbije ostvari iz radnog odnosa u drugoj državi ugovornici (i obrnuto) oporezuju samo u državi rezidentnosti (dakle, samo u Republici Srbiji) ako su ispunjena tri kumulativna uslova, i to: 1) Da primalac boravi u drugoj državi u periodu ili periodima koji ukupno ne prelaze 183 dana u periodu od dvanaest meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini (u vezi sa navedenim treba ukazati na to da ranije zaključeni ugovori ne sadrže uslov vezan za period od dvanaest meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini). Napomena povodom određenih nedoumica u praksi u vezi sa načinom obračuna vremenskog perioda od 183 dana: Republika Srbija je u UIDO-u sa Češkom Republikom, u članu 15. stav 3. Ugovora, predvidela rešenje prema kojem se pri obračunavanju navedenog vremenskog perioda uključuju svi dani fizičkog prisustva, uključujući dane dolaska i odlaska, zatim dani provedeni van države u kojoj se delatnost obavlja, kao što su subote i nedelje, nacionalni praznici, praznici, kao i službena putovanja neposredno povezana sa obavljanjem delatnosti primaoca dohotka u toj državi, nakon kojih se delatnost nastavlja na teritoriji te države. 2) Da se primanja isplaćuju od strane
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In