1. Опште о накнадној измени пореске основице Пореска основица приликом промета добара и услуга, према одредби члана 17. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС”, бр. 84/2004… 30/2018 – у даљем тексту: Закон), јесте износ накнаде (у новцу, стварима или услугама) коју обвезник прима или треба да прими за испоручена добра или пружене услуге од примаоца добара или услуга или трећег лица, укључујући субвенције и друга примања, у коју није укључен ПДВ, ако Законом није друкчије прописано. Ставом 4. истог члана Закона прописано је шта се не урачунава у основицу, па је тачком 1) прецизирано да основица не садржи попусте и друга умањења цене који се примаоцу добара и услуга одобравају у моменту вршења промета тих добара и услуга. Међутим, у случају накнадне измене пореске основице, која је иначе честа у пракси, а узроци су разнолики, обвезници ПДВ-а дужни су да поступају у складу са чланом 21. Закона и Правилником о начину измене пореске основице за обрачунавање пореза на додату вредност („Сл. гласник РСˮ, број 86/2015 – у даљем тексту: Правилник о измени основице). При томе повећање углавном не представља посебан проблем, док је у случају накнадног смањења поступак мало компликованији јер захтева корекцију права на одбитак ПДВ-а код купца, па тек онда смањење основице код продавца. До повећања пореске основице најчешће долази због накнадног задужења купца за одређене трошкове (нпр. при закупу за трошкове режије и сл.), док су најчешћи узроци накнадног смањења основице одобрени попусти, каса-сконто, суперрабати и др. Одредбом члана 21. став 1. Закона прописано је да, ако се основица накнадно повећа за промет добара и услуга који је опорезив ПДВ-ом, обвезник који је испоручио добра или услуге дужан је да износ ПДВ-а који дугује по том основу исправи у складу са изменом, односно према одредби члана 3. Правилника о измени основице,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In