1. Opšte o naknadnoj izmeni poreske osnovice Poreska osnovica prilikom prometa dobara i usluga, prema odredbi člana 17. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon), jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja, u koju nije uključen PDV, ako Zakonom nije drukčije propisano. Stavom 4. istog člana Zakona propisano je šta se ne uračunava u osnovicu, pa je tačkom 1) precizirano da osnovica ne sadrži popuste i druga umanjenja cene koji se primaocu dobara i usluga odobravaju u momentu vršenja prometa tih dobara i usluga. Međutim, u slučaju naknadne izmene poreske osnovice, koja je inače česta u praksi, a uzroci su raznoliki, obveznici PDV-a dužni su da postupaju u skladu sa članom 21. Zakona i Pravilnikom o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost („Sl. glasnik RSˮ, broj 86/2015 – u daljem tekstu: Pravilnik o izmeni osnovice). Pri tome povećanje uglavnom ne predstavlja poseban problem, dok je u slučaju naknadnog smanjenja postupak malo komplikovaniji jer zahteva korekciju prava na odbitak PDV-a kod kupca, pa tek onda smanjenje osnovice kod prodavca. Do povećanja poreske osnovice najčešće dolazi zbog naknadnog zaduženja kupca za određene troškove (npr. pri zakupu za troškove režije i sl.), dok su najčešći uzroci naknadnog smanjenja osnovice odobreni popusti, kasa-skonto, superrabati i dr. Odredbom člana 21. stav 1. Zakona propisano je da, ako se osnovica naknadno poveća za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV-om, obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan je da iznos PDV-a koji duguje po tom osnovu ispravi u skladu sa izmenom, odnosno prema odredbi člana 3. Pravilnika o izmeni osnovice, obveznik PDV-a koji je izvršio promet dobara ili usluga, odnosno drugi poreski dužnik, dužan je da obračuna PDV na iznos za koji je povećana osnovica. Prema odredbi stava 2. ovog člana Zakona, obaveza iz stava 1. odnosi se i na lica iz člana 10. stav 1. tačka 3) i st. 2. i 3. Zakona, što znači da istu obavezu izmene poreske osnovice imaju: 1) primaoci dobara i usluga (nezavisno od toga da li su PDV obveznici ili ne), ako strano lice nije odredilo poreskog punomoćnika; 2) primaoci dobara ili usluga, obveznici PDV-a: a) za promet sekundarnih sirovina i usluga koje


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In