Uvod   Planiranje je ključni deo procesa revizije i sastoji se iz tri faze: 1) strateški plan revizije, 2) godišnji plan revizije, 3) planovi pojedinačne revizije (operativni planovi).   Planiranje revizije je neophodno kako bi omogućilo ostvarivanje ciljeva, utvrđivanje prioriteta i osiguravanje efikasnog i efektivnog korišćenja resursa interne revizije. Planiranje pruža: osnovu za procenu budućih potreba za resursima; ovlašćenje da se postupa po planu nakon što plan odobri više rukovodstvo; merilo na osnovu kojeg može da se izmeri stvaran učinak; sredstvo za dobijanje podrške rukovodstva da prihvati poslove koje obavlja interna revizija; 5. stalnu evidenciju faktora koji su uzeti u obzir prilikom utvrđivanja plana, kao i donetih odluka. View Fullscreen MAJ 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 95 BUDŽETSKI KORISNICI Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor Godišnji plan rada interne revizije Uvod Planiranje je ključni deo procesa revizije i sastoji se iz tri faze: 1) strateški plan revizije, 2) godišnji plan revizije, 3) planovi pojedinačne revizije (operativni planovi). Planiranje revizije je neophodno kako bi omogućilo ostvarivanje ciljeva, utvrđivanje prioriteta i osiguravanje efikasnog i efektiv- nog korišćenja resursa interne revizije. Planiranje pruža: 1. osnovu za procenu budućih potreba za resur- sima; 2. ovlašćenje da se postupa po planu nakon što plan odobri više rukovodstvo; 3. merilo na osnovu kojeg može da se izmeri stvaran učinak; 4. sredstvo za dobijanje podrške rukovodstva da prihvati poslove koje obavlja interna revizija; 5. stalnu evidenciju faktora koji su uzeti u ob- zir prilikom utvrđivanja plana, kao i donetih odluka. Strateško planiranje je prvi deo u kojem se utvrđuju vizija, misija i ciljevi jedinice za in- ternu reviziju i način ostvarivanja tih ciljeva. Ono predstavlja osnovu za planiranje revizije tokom celokupnog strateškog perioda. Strate- ški plan nije potrebno donositi ili obnavlja- ti svake godine jer najčešće obuhvata period od tri do pet godina. Drugi deo strateškog plana je izrada operativnog višegodišnjeg plana u kojem se utvrđuju potrebni resursi i obim re- vizije za period koji pokriva plan. Ažuriranje operativnog višegodišnjeg plana vrši se sva- ke godine u skladu sa procenjenim rizikom i po- stignutim napretkom. Druga faza je izrada godišnjeg plana revizije kojim se planiraju specifični revizorski zada- ci, vrši se alokacija resursa za svaku reviziju i određuje vrsta revizije. Treća faza odnosi se na izradu plana same in- dividualne revizije na početku obavljanja iste iz godišnjeg plana. Strategijom se objašnjava svrha interne re- vizije, kao i doprinosi koje ona, kroz odluke i aktivnosti, želi da ostvari u svom
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In