U skladu sa članom 73. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 2009… 95/2018) reguliše se ograničenje duga i garancije u toku budžetske godine, kao i ograničenje ukupnog iznosa garancije. Kada je u pitanju postupak ograničenja duga, Ministarstvo finansija razmotriće sve činjenice koje se odnose na: zahteve za refinansiranje unutrašnjeg duga; zahteve za finansiranje ukupnog deficita; procene sledećih makroekonomskih indikatora: učešća ukupnog državnog duga u bruto domaćem proizvodu; učešća godišnje otplate kamata na ime dugovanja u bruto domaćem proizvodu; iznosa zaduživanja kod banaka, uključujući i Narodnu banku Srbije, po osnovu garancija za hartije od vrednosti; učešća kratkoročnog unutrašnjeg duga u ukupnom državnom dugu; učešća spoljnog duga u ukupnom državnom dugu; odnosa duga i garancija prema prihodima; odnosa rashoda na ime servisiranja ukupnog duga prema izvozu. View Fullscreen 92 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Mr Jovan Čanak Sticanje nefinansijske imovine korisnika javnih sredstava zaduživanjem Uvod U skladu sa članom 73. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 2009… 95/2018) reguliše se ograničenje duga i garancije u toku budžetske godine, kao i ograničenje ukupnog izno- sa garancije. Kada je u pitanju postupak ograni- čenja duga, Ministarstvo finansija razmotriće sve činjenice koje se odnose na: ● zahteve za refinansiranje unutrašnjeg duga; ● zahteve za finansiranje ukupnog deficita; ● procene sledećih makroekonomskih indika- tora: ■ učešća ukupnog državnog duga u bruto doma- ćem proizvodu; ■ učešća godišnje otplate kamata na ime dugo- vanja u bruto domaćem proizvodu; ■ iznosa zaduživanja kod banaka, uključujući i Narodnu banku Srbije, po osnovu garancija za hartije od vrednosti; ■ učešća kratkoročnog unutrašnjeg duga u ukupnom državnom dugu; ■ učešća spoljnog duga u ukupnom državnom dugu; ■ odnosa duga i garancija prema prihodima; ■ odnosa rashoda na ime servisiranja ukupnog duga prema izvozu. U budžetu Republike Srbije, odnosno budžetu lokalne vlasti obezbeđuju se sredstva za fi- nansiranje privremene tekuće nelikvidnosti u skladu sa odredbama kojima se uređuje javni dug. Za finansiranje tekuće nelikvidnosti mogu da se koriste raspoloživa slobodna sredstva u okviru konsolidovanog računa trezora Republi- ke Srbije, odnosno trezora lokale vlasti, pod uslovima i na način koji propisuje ministar, odnosno lokalni organ uprave nadležan za fi- nansije. Drugi zakon koji reguliše zaduživanje u Republici Srbiji je Zakon o javnom dugu („Sl. glasnik RS”, br. 61/2005… 95/2018), kojim je ure- đeno zaduživanje Republike Srbije u zemlji i inostranstvu, zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti, ovlašćenje za zaduživanje, zaduživanje za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, zaduživanje za finansiranje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In