У поглављу Посебног уговора за здравство које се односи на плате, накнаде плата и друга примања предвиђене су значајне новине, односно увођење нових и проширивање постојећих права, и то: У члану 90. ПКУ-а за здравство исправљена је грешка која је постојала у раније важећем колективном уговору, односно вршено је позивање на погрешан члан колективног уговора. Чланом 99. ст. 2. и 3. ПКУ-а за здравство утврђено је право запосленог који је на специјализацији на усклађивање накнаде плате тако да се накнада плате увећава за проценат увећања плате за делатност здравства. Ова новина, односно право запосленог на специјализацији на усклађивање накнаде од изузетног је значаја, имајући у виду да су у пракси лекари на специјализацији по неколико година примали накнаду која је утврђена у моменту упућивања на специјализацију, а која се у међувремену није повећавала, за разлику од плата. С обзиром на то да лекари за време специјализације кроз стручно усавршавање учествују у пружању здравствене заштите, а посебно због чињенице дужине трајања специјализације, наведена новина је од суштинског значаја за велики број лекара који се налазе на специјализацији. Усклађивање плате односи се на све специјализанте, а примењује се од дана ступања на снагу ПКУ-а. У члану 100. тачка 2) ПКУ-а за здравство, која се односи на право запосленог на накнаду плате за време привремене спречености за рад до 30 дана у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, проширено је право у случајевима када је спреченост за рад проузрокована малигним обољењима. На наведени начин запослени који је привремено спречен за рад због малигног обољења има право на 100%  накнаде плате првих 30 дана, чиме су запослени у здравству изједначени са запосленима у другим јавним службама и државним органима. У погледу права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада прописан


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In