U poglavlju Posebnog ugovora za zdravstvo koje se odnosi na plate, naknade plata i druga primanja predviđene su značajne novine, odnosno uvođenje novih i proširivanje postojećih prava, i to: U članu 90. PKU-a za zdravstvo ispravljena je greška koja je postojala u ranije važećem kolektivnom ugovoru, odnosno vršeno je pozivanje na pogrešan član kolektivnog ugovora. Članom 99. st. 2. i 3. PKU-a za zdravstvo utvrđeno je pravo zaposlenog koji je na specijalizaciji na usklađivanje naknade plate tako da se naknada plate uvećava za procenat uvećanja plate za delatnost zdravstva. Ova novina, odnosno pravo zaposlenog na specijalizaciji na usklađivanje naknade od izuzetnog je značaja, imajući u vidu da su u praksi lekari na specijalizaciji po nekoliko godina primali naknadu koja je utvrđena u momentu upućivanja na specijalizaciju, a koja se u međuvremenu nije povećavala, za razliku od plata. S obzirom na to da lekari za vreme specijalizacije kroz stručno usavršavanje učestvuju u pružanju zdravstvene zaštite, a posebno zbog činjenice dužine trajanja specijalizacije, navedena novina je od suštinskog značaja za veliki broj lekara koji se nalaze na specijalizaciji. Usklađivanje plate odnosi se na sve specijalizante, a primenjuje se od dana stupanja na snagu PKU-a. U članu 100. tačka 2) PKU-a za zdravstvo, koja se odnosi na pravo zaposlenog na naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana u visini 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, prošireno je pravo u slučajevima kada je sprečenost za rad prouzrokovana malignim oboljenjima. Na navedeni način zaposleni koji je privremeno sprečen za rad zbog malignog oboljenja ima pravo na 100%  naknade plate prvih 30 dana, čime su zaposleni u zdravstvu izjednačeni sa zaposlenima u drugim javnim službama i državnim organima. U pogledu prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada propisan je novi stav 2. člana 101. PKU-a za zdravstvo, odnosno utvrđeno je da, ukoliko od mesta stanovanja do mesta rada ne postoji javni saobraćaj, zaposleni ima pravo na naknadu za prevoz u visini cene mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju za sličnu najbližu relaciju za koju postoji javni prevoz, odnosno u visini cene karte ako ne postoji mesečna pretplatna karta ili ako raspored radnog vremena zaposlenog ne odgovara organizaciji javnog prevoza za koji se utvrđuje mesečna pretplatna karta, a na osnovu potvrde javnog prevoznika. Navedeno rešenje uređeno je zbog problema koji su se javljali u praksi u pogledu ostvarivanja prava
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In