U poglavlju Posebnog ugovora za zdravstvo koje se odnosi na plate, naknade plata i druga primanja predviđene su značajne novine, odnosno uvođenje novih i proširivanje postojećih prava, i to: View Fullscreen 170 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net ZARADE U poglavlju Posebnog ugovora za zdravstvo koje se odnosi na plate, naknade plata i druga primanja predviđene su značajne novine, odno- sno uvođenje novih i proširivanje postojećih prava, i to: U članu 90. PKU-a za zdravstvo ispravljena je greška koja je postojala u ranije važećem kolek- tivnom ugovoru, odnosno vršeno je pozivanje na pogrešan član kolektivnog ugovora. Čla- nom 99. st. 2. i 3. PKU-a za zdravstvo utvrđeno je pravo zaposlenog koji je na specijalizaciji na usklađivanje naknade plate tako da se naknada plate uvećava za procenat uvećanja plate za de- latnost zdravstva. Ova novina, odnosno pravo zaposlenog na specijalizaciji na usklađivanje naknade od izuzetnog je značaja, imajući u vidu da su u praksi lekari na specijalizaciji po ne- koliko godina primali naknadu koja je utvrđena u momentu upućivanja na specijalizaciju, a koja se u međuvremenu nije povećavala, za razliku od plata. S obzirom na to da lekari za vreme specijalizacije kroz stručno usavršavanje uče- stvuju u pružanju zdravstvene zaštite, a posebno zbog činjenice dužine trajanja specijalizacije, Informacija: Izmene Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvo – plate, naknade plata i druga primanja – navedena novina je od suštinskog značaja za ve- liki broj lekara koji se nalaze na specijaliza- ciji. Usklađivanje plate odnosi se na sve speci- jalizante, a primenjuje se od dana stupanja na snagu PKU-a. U članu 100. tačka 2) PKU-a za zdravstvo, koja se odnosi na pravo zaposlenog na naknadu plate za vreme privremene sprečenosti za rad do 30 dana u visini 100% prosečne plate u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila pri- vremena sprečenost za rad, prošireno je pravo u slučajevima kada je sprečenost za rad prou- zrokovana malignim oboljenjima. Na navedeni način zaposleni koji je privremeno sprečen za rad zbog malignog oboljenja ima pravo na 100% naknade plate prvih 30 dana, čime su zaposleni u zdravstvu izjednačeni sa zaposlenima u drugim javnim službama i državnim organima. U pogledu prava na naknadu troškova za do- lazak i odlazak sa rada propisan je novi stav 2. člana 101. PKU-a za zdravstvo, odnosno utvrđeno FEBRUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 171 ZARADE je da, ukoliko od mesta stanovanja do mesta rada ne postoji javni saobraćaj, zaposleni ima pra- vo na
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In