Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti od vrste poreskog obveznika, dostave najkasnije do 1. jula 2019. godine. Dostavljanje se vrši isključivo elektronskim putem, preko aplikacije na portalu e-Porezi Poreske uprave. U aplikaciji se prilikom unosa bira tip obveznika, što omogućava popunjavanje poreske prijave i odgovarajućeg obrasca poreskog bilansa. Obrascem PDP za 2018. godinu samooporezivanjem se utvrđuje konačna (godišnja) obaveza za porez na dobit za 2018. godinu i razlika između konačne obaveze poreza i iznosa plaćenih akontacija u 2018. godini i mesečna akontacija za tekuću 2019. godinu.   Uvod Obrazac PDP je jedinstven za privredna društva, zadruge i druga pravna lica koja su osnovana radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti, kao i za nedobitne organizacije i stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika koje obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije. U zavisnosti od toga o kom obliku pravnog lica se radi, u obrascu PDP popunjavaju se različita polja. Kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka u PDP, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu prijave, smatra se da je prijava ispravno podneta. Struktura obrasca PDP i prilozi Obrazac PDP sastoji se iz 11 delova: Podaci o prijavi, Podaci o obvezniku, Podaci o delatnosti, Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije, Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, 5A. Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze za nedobitne organizacije, 6. Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije, 7. Podaci o poreskom konsolidovanju, 8. Podaci o likvidaciji, 9. Podaci o stečaju, 10. Podaci o statusnim promenama, 11. Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika. Iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala. U obrazac se unose i pojedini podaci iz odgovarajućih obrazaca prikazanih u tabeli 1. Tabela 1: Obrasci uz obrazac PDP Obveznik Obrasci uz obrazac PDP Privredna društva (preduzeća) PB 1 Aneks PB 1 i Aneks 1 PB 1 – Obračun poreskog kredita OK – Ograničenje kamate kod duga povezanom licu PK – Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva SU – Srazmerni iznos ulaganja IPD i IPD 1 – Izjave isplatioca dividendi i udela, kamata i autorskih prava OA – Obračun amortizacije OA/I – Obračun amortizacije nepokretnosti OA/N – Obračun amortizacije nematerijalnih sredstava Nedobitna organizacija PBN ili PBN 1 ili PBN 2 ili PBN 3 IPONO – Izjava o


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In