Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti od vrste poreskog obveznika, dostave najkasnije do 1. jula 2019. godine. Dostavljanje se vrši isključivo elektronskim putem, preko aplikacije na portalu e-Porezi Poreske uprave. U aplikaciji se prilikom unosa bira tip obveznika, što omogućava popunjavanje poreske prijave i odgovarajućeg obrasca poreskog bilansa. Obrascem PDP za 2018. godinu samooporezivanjem se utvrđuje konačna (godišnja) obaveza za porez na dobit za 2018. godinu i razlika između konačne obaveze poreza i iznosa plaćenih akontacija u 2018. godini i mesečna akontacija za tekuću 2019. godinu. View Fullscreen FEBRUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 123 POREZI Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Sastavljanje Poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu i obračun akontacije za 2019. godinu na obrascu PDP Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti od vrste poreskog obveznika, dostave najkasnije do 1. jula 2019. godine. Dostavljanje se vrši isključivo elektronskim putem, preko aplikacije na portalu e-Porezi Poreske uprave. U aplikaciji se prilikom unosa bira tip obveznika, što omogućava popunjavanje poreske prijave i odgovarajućeg obrasca poreskog bilansa. Obrascem PDP za 2018. godinu samooporezivanjem se utvrđuje konačna (godišnja) obaveza za porez na dobit za 2018. godinu i razlika između konačne obaveze poreza i iznosa plaćenih akontacija u 2018. godini i mesečna akontacija za tekuću 2019. godinu. Uvod Obrazac PDP je jedinstven za privredna dru- štva, zadruge i druga pravna lica koja su osno- vana radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti, kao i za nedobitne organizacije i stal- ne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika koje obavljaju delatnost na teritoriji Republi- ke Srbije. U zavisnosti od toga o kom obliku 124 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI pravnog lica se radi, u obrascu PDP popunjavaju se različita polja. Kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka u PDP, dodeli broj prijave, broj odo- brenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te in- formacije podnosiocu prijave, smatra se da je prijava ispravno podneta. Struktura obrasca PDP i prilozi Obrazac PDP sastoji se iz 11 delova: 1. Podaci o prijavi, 2. Podaci o obvezniku, 3. Podaci o delatnosti, 4. Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvr- đivanje visine akontacije, 5. Podaci
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In