Сви порески обвезници дужни су да пореску пријаву на обрасцу ПДП за 2018. годину, заједно са пореским билансом на одговарајућем прописаном обрасцу у зависности од врсте пореског обвезника, доставе најкасније до 1. јула 2019. године. Достављање се врши искључиво електронским путем, преко апликације на порталу е-Порези Пореске управе. У апликацији се приликом уноса бира тип обвезника, што омогућава попуњавање пореске пријаве и одговарајућег обрасца пореског биланса. Обрасцем ПДП за 2018. годину самоопорезивањем се утврђује коначна (годишња) обавеза за порез на добит за 2018. годину и разлика између коначне обавезе пореза и износа плаћених аконтација у 2018. години и месечна аконтација за текућу 2019. годину.   Увод Образац ПДП је јединствен за привредна друштва, задруге и друга правна лица која су основана ради обављања делатности у циљу стицања добити, као и за недобитне организације и сталне пословне јединице нерезидентног обвезника које обављају делатност на територији Републике Србије. У зависности од тога о ком облику правног лица се ради, у обрасцу ПДП попуњавају се различита поља. Када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података у ПДП, додели број пријаве, број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском облику достави те информације подносиоцу пријаве, сматра се да је пријава исправно поднета. Структура обрасца ПДП и прилози Образац ПДП састоји се из 11 делова: Подаци о пријави, Подаци о обвезнику, Подаци о делатности, Подаци о процени пословног резултата и утврђивање висине аконтације, Подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе, 5А. Подаци од значаја за утврђивање пореске обавезе за недобитне организације, 6. Подаци од значаја за утврђивање висине аконтације, 7. Подаци о пореском консолидовању, 8. Подаци о ликвидацији, 9. Подаци о стечају, 10. Подаци о статусним променама, 11. Напомена пореског обвезника/пуномоћника/заступника. Износи се уписују у динарима, без децимала. У образац се уносе и поједини подаци из одговарајућих


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In