Опорезива добит се утврђује у пореском билансу на начин прописан Законом и подзаконским актима, односно обвезницима се признају расходи у износима утврђеним билансом успеха сачињеним у складу са МРС, односно МСФИ, односно МСФИ за МСП и прописима којима се уређује рачуноводство, осим расхода за које је овим законом прописан други начин утврђивања. Кроз приказан начин састављања пореског биланса на обрасцу ПБ-1, који следи у наставку, обвезници ће најлакше сагледати све корекције расхода и прихода ради правилног утврђивања опорезиве добити за 2018. годину, па је на тај начин и конципиран овај чланак. Одређени расходи захтевају детаљнију разраду, тако да ће о њима бити више речи у посебним чланцима у овом броју часописа. Увод У уводном чланку везаном за тему пореза на добит за 2018. годину у овом броју („Увод: Утврђивање коначне пореске обавезе за 2018. годину и аконтације за 2019. годину”) наведени су закони и подзаконски акти на основу којих се саставља порески биланс у обрасцу ПБ 1. У пореском билансу признају се и приходи у износима утврђеним билансом успеха, у складу са МРС односно МСФИ, односно МСФИ за МСП и прописима којима се уређује рачуноводство, осим прихода за које је Законом прописан другачији начин утврђивања. У овом чланку детаљно су анализирани ови расходи и приходи, а неки од њих опширније ће бити обрађени у посебним чланцима у овом броју часописа. Члановима од 7а. до 22в. Закона прописани су расходи који се утврђују на други начин, односно чланом 7а прописано је који се расходи у целини не признају, а чл. од 8. до 22в расходи који се, за потребе утврђивања опорезиве добити, на други начин утврђују, док су члановима од 23. до 26. Закона прописани приходи за које је Законом одређен другачији начин утврђивања. Обвезнику који, према прописима којима се уређује рачуноводство, не примењује МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In