Oporeziva dobit se utvrđuje u poreskom bilansu na način propisan Zakonom i podzakonskim aktima, odnosno obveznicima se priznaju rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha sačinjenim u skladu sa MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja. Kroz prikazan način sastavljanja poreskog bilansa na obrascu PB-1, koji sledi u nastavku, obveznici će najlakše sagledati sve korekcije rashoda i prihoda radi pravilnog utvrđivanja oporezive dobiti za 2018. godinu, pa je na taj način i koncipiran ovaj članak. Određeni rashodi zahtevaju detaljniju razradu, tako da će o njima biti više reči u posebnim člancima u ovom broju časopisa. Uvod U uvodnom članku vezanom za temu poreza na dobit za 2018. godinu u ovom broju („Uvod: Utvrđivanje konačne poreske obaveze za 2018. godinu i akontacije za 2019. godinu”) navedeni su zakoni i podzakonski akti na osnovu kojih se sastavlja poreski bilans u obrascu PB 1. U poreskom bilansu priznaju se i prihodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim prihoda za koje je Zakonom propisan drugačiji način utvrđivanja. U ovom članku detaljno su analizirani ovi rashodi i prihodi, a neki od njih opširnije će biti obrađeni u posebnim člancima u ovom broju časopisa. Članovima od 7a. do 22v. Zakona propisani su rashodi koji se utvrđuju na drugi način, odnosno članom 7a propisano je koji se rashodi u celini ne priznaju, a čl. od 8. do 22v rashodi koji se, za potrebe utvrđivanja oporezive dobiti, na drugi način utvrđuju, dok su članovima od 23. do 26. Zakona propisani prihodi za koje je Zakonom određen drugačiji način utvrđivanja. Obvezniku koji, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi i prihodi utvrđeni u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja rashoda i prihoda koji propisuje ministar finansija, osim rashoda i prihoda za koje je Zakonom propisan drugi način utvrđivanja. Obrazac PB 1 sastoji se od deset delova i čini ga 65 pozicija, odnosno rednih brojeva. U nastavku teksta svaka pozicija biće opisana u onom redosledom u kom se pojavljuje u obrascu, a neke pozicije biće objašnjene i zajedno ukoliko se time postiže bolja preglednost članka. Pored svake pozicije upisano je „+” ako povećava oporezivu dobit na poziciji 55 ili „-” ako je


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In