Korisnici javnih sredstava imaju zakonsku obavezu da uvedu finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju. Takođe imaju obavezu da informacije o finansijskom upravljanju i kontroli i internoj reviziji unutar svojih organizacija svake godine dostavljaju ministru finansija preko CJH do 31. 3. 2019. godine za prethodnu budžetsku godinu, radi izrade objedinjenog godišnjeg izveštaja o stanju sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru, koji usvaja Vlada. View Fullscreen   MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 115 BUDŽETSKI KORISNICI Uvod Pravna tekovina poglavlja 32 – Finansijski nadzor – odnosi se na usvajanje međunarodno prihvaćenih standarda javne unutrašnje fi- nansijske kontrole i najbolje prakse EU, kao i na njihovu primenu na celi javni sektor. Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola doprinosi unapređenju discipline i transparentnosti u korišćenju javnih sredstava, sredstava EU, kao i zaštite finansijskih interesa EU. Poglavlje 32 obuhvata četiri glavne oblasti: javna unutrašnja finansijska kontrola (PIFC), eksterna revizija, zaštita finansijskih intere- sa EU i zaštita evra od falsifikovanja. Koncept interne finansijske kontrole (PIFC) razvila je Evropska komisija sa ciljem da pomogne zemljama kandidatima u reformi njihovih sistema unutrašnjih kontrola, kao i upravljanja javnim sredstvima (nacionalnim i sredstvima EU), primenjujući međunarodne stan- darde i najbolju praksu EU. Koja je korist od poglavlja 32: ● uspešnije, efektivnije i odgovornije tro- šenje budžeta na državnom i lokalnom nivou; ● strateško planiranje finansija; ● više kontrolnih mehanizama; ● nezavisna vrhovna revizorska institucija; ● suzbijanje nepravilnosti i prevara u kori- šćenju finansijskih sredstava. Značaj efektivnog sistema interne finan- sijske kontrole u javnom sektoru ogleda se u do- prinosu uspešnijem i odgovornijem korišćenju budžetskih sredstava na državnom i lokalnom nivou. Istovremeno, kroz razvoj ovog sistema u javni sektor uvodi se novi pristup upravlja- nju kroz definisanje strateških ciljeva u oba- vljanju delatnosti i sagledavanje rizika, kao i kroz uspostavljanje jačih kontrolnih mehaniza- ma prilikom prikupljanja i trošenja budžetskih sredstava. Na Drugoj međuvladinoj konferenciji Repu- blike Srbije i Evropske unije 14. decembra 2015. godine u Briselu otvoreno je pregovaračko po- glavlje 32 – Finansijski nadzor. Regulatorni okvir Sistem IFKJ uređen je Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16). Ovim zakonom utvrđene su komponente sistema IFKJ, koji čine: finansijsko upravljanje i kontrola, interna re- vizija i uloga i odgovornosti Centralne jedini- ce za harmonizaciju (CJH). U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu usvojeni su podzakonski akti, i to: ● Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In