U članku je dat osvrt na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovim podzakonskim aktima, kao i postupak konsolidacije finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava na nivou Republike i na nivou jedinica lokalne vlasti i korisnika sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Istaknute su, takođe, neke specifičnosti u sastavljanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike, kao i dileme prilikom popunjavanja (unosa) podataka kod indirektnih budžetskih korisnika u obrazac 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta. View Fullscreen MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 105 Zakonska regulativa Sastavljanje i podnošenje konsolidovanih godišnjih izveštaja za 2018. godinu korisnika javnih sredstava koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem sprovodi se primenom slede- ćih propisa: ● Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon); ● Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. gla- snik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – u daljem tekstu: Uredba); ● Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, 16/2016… 104/2018 – u daljem tekstu: Kontni plan za budžetski sistem); ● Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika Mr Jovan Čanak Konsolidovanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu kod korisnika javnih sredstava koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem U članku je dat osvrt na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finan- sijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovim podzakonskim aktima, kao i postupak konsolidacije finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava na nivou Republike i na nivou jedinica lokalne vlasti i korisnika sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Istaknute su, takođe, neke specifičnosti u sastavlja- nju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike, kao i dileme prilikom popunjavanja (unosa) poda- taka kod indirektnih budžetskih korisnika u obrazac 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta. 106 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI budžetskih sredstava, korisnika sredstava or- ganizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 i 104/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o finan- sijskim izveštajima); ● Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godi- nu („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), kao i ● odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu. Zakon o budžetskom sistemu Shodno članu 2. t. 26. Zakona, pod konsoli- dacijom se podrazumeva iskazivanje prihoda i primanja i rashoda i izdataka više međusobno povezanih budžeta i vanbudžetskih fondova, kao da
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In