У чланку је дат осврт на законске прописе који уређују консолидовање финансијских извештаја за јавни сектор према одредбама Закона о буџетском систему и његовим подзаконским актима, као и поступaк консолидације финансијских извештаја директних корисника буџетских средстава на нивоу Републике и на нивоу јединица локалне власти и корисника средстава Републичког фонда за здравствено осигурање. Истакнуте су, такође, неке специфичности у састављању консолидованог годишњег финансијског извештаја директних корисника средстава буџета Републике, као и дилеме приликом попуњавања (уноса) података код индиректних буџетских корисника у образац 5 – Извештај о извршењу буџета.   Законска регулатива Састављање и подношење консолидованих годишњих извештаја за 2018. годину корисника јавних средстава који примењују Контни план за буџетски систем спроводи се применом следећих прописа: Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009… 95/2018 – у даљем тексту: Закон); Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 125/2003 и 12/2006 – у даљем тексту: Уредба); Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, 16/2016… 104/2018 – у даљем тексту: Контни план за буџетски систем); Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС”, бр. 18/2015 и 104/2018 – у даљем тексту: Правилник о финансијским извештајима); Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), као и одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину. Закон о буџетском систему Сходно члану 2. т. 26. Закона, под консолидацијом се подразумева исказивање прихода и примања и расхода и издатака више међусобно повезаних буџета и ванбуџетских фондова, као да се ради о јединственом субјекту. Да би се избегло двоструко рачунање, консолидацијом се искључују међусобни трансфери између истих, као и између различитих нивоа власти. На основу овог члана такође може да се закључи да се консолидација финансијских извештаја


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In