U članku je dat osvrt na zakonske propise koji uređuju konsolidovanje finansijskih izveštaja za javni sektor prema odredbama Zakona o budžetskom sistemu i njegovim podzakonskim aktima, kao i postupak konsolidacije finansijskih izveštaja direktnih korisnika budžetskih sredstava na nivou Republike i na nivou jedinica lokalne vlasti i korisnika sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Istaknute su, takođe, neke specifičnosti u sastavljanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike, kao i dileme prilikom popunjavanja (unosa) podataka kod indirektnih budžetskih korisnika u obrazac 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta.   Zakonska regulativa Sastavljanje i podnošenje konsolidovanih godišnjih izveštaja za 2018. godinu korisnika javnih sredstava koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem sprovodi se primenom sledećih propisa: Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon); Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – u daljem tekstu: Uredba); Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, 16/2016… 104/2018 – u daljem tekstu: Kontni plan za budžetski sistem); Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 i 104/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o finansijskim izveštajima); Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), kao i odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu. Zakon o budžetskom sistemu Shodno članu 2. t. 26. Zakona, pod konsolidacijom se podrazumeva iskazivanje prihoda i primanja i rashoda i izdataka više međusobno povezanih budžeta i vanbudžetskih fondova, kao da se radi o jedinstvenom subjektu. Da bi se izbeglo dvostruko računanje, konsolidacijom se isključuju međusobni transferi između istih, kao i između različitih nivoa vlasti. Na osnovu ovog člana takođe može da se zaključi da se konsolidacija finansijskih izveštaja vrši na više nivoa, i to na nivou jedinica lokalne samouprave, grada, odnosno Grada Beograda, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republike Srbije. Obveznici sastavljanja konsolidovanih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta, odnosno konsolidovanih godišnjih izveštaja o izvršenju finansijskog plana, u skladu sa članom 78. Zakona, jesu: direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo finansija, direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti.   Navedenim članom Zakona utvrđen je kalendar za nivo Republike Srbije u vezi sa sastavljanjem godišnjih finansijskih izveštaja, kao i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja. Pored toga, utvrđen je


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In