Poreski bilans i poresku prijavu za 2018. godinu stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika dostavlja nadležnom poreskom organu elektronskim putem najkasnije do 1. jula 2019. godine. Prijava se smatra podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, a zatim dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi navedene informacije podnosiocu prijave. View Fullscreen MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 129 POREZI Uvod Strana pravna lica mogu da, u cilju obavljanja delatnosti u Srbiji, osnuju privredno društvo (zavisno pravno lice) ili ogranak u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Razlozi zbog kojih se često opredeljuju za osnivanje ogranka umesto zavisnog pravnog lica jesu, između osta- log, i poreske prirode. U slučaju zavisnog preduzeća, strani osni- vači oporezuju se dva puta – prvi put porezom na dobit koju je ostvarilo zavisno preduzeće, a drugi put porezom na dividende, prilikom is- plate tako ostvarene dobiti osnivaču. U slučaju ogranka, dobit ostvarena preko njega oporezu- je se samo jednom – porezom na dobit ogranka, budući da transfer tako oporezovane dobiti centrali (stranom osnivaču) nije predmet opo- rezivanja porezom na dividende. U slučaju prihoda po osnovu kamate, autor- skih naknada, zakupa i podzakupa nepokretnih i pokretnih strani na teritoriji Srbije i slič- no, koji su oporezivi porezom po odbitku prema članu 40. Zakona o porezu na dobit, ako bi se is- plaćivali inostranoj centrali, stalna poslovna jedinica ne bi imala obavezu obračuna poreza po odbitku. S druge strane, članom 20. Zakona o porezu na dobit propisano je da se stalnoj po- slovnoj jedinici ne priznaju kao rashod u pore- skom bilansu: ● kamata i pripadajući troškovi po osnovu zajma odobrenog stalnoj poslovnoj jedinici od strane njene nerezidentne centrale, ● naknada po osnovu autorskog i srodnih pra- va i prava industrijske svojine, koju stalna po- slovna jedinica isplaćuje svojoj nerezidentnoj centrali. Znači, ovi izdaci uopšte se ne priznaju kao rashod u poreskom bilansu SPJ. Ti rashodi is- kazuju se pod rednim brojem 29 obrasca PB 1, odnosno na rednom broju 12 obrasca PBPJ, u zavi- snosti od toga koji poreski bilans SPJ sastavlja. U skladu sa članom 3. Zakona o porezu na do- bit, obveznici poreza na dobit su i nerezidenti Republike Srbije – pravna lica koja su osnovana i imaju sedište stvarne uprave na teritoriji druge države, a poslovanje obavljaju preko stal- ne poslovne jedinice koja se nalazi na teritori- ji Republike Srbije.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In