Порески биланс и пореску пријаву за 2018. годину стална пословна јединица нерезидентног обвезника доставља надлежном пореском органу електронским путем најкасније до 1. јула 2019. године. Пријава се сматра поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података, а затим додели број пријаве, број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском облику достави наведене информације подносиоцу пријаве. Увод Страна правна лица могу да, у циљу обављања делатности у Србији, оснују привредно друштво (зависно правно лице) или огранак у складу са Законом о привредним друштвима. Разлози због којих се често опредељују за оснивање огранка уместо зависног правног лица јесу, између осталог, и пореске природе. У случају зависног предузећа, страни оснивачи опорезују се два пута – први пут порезом на добит коју је остварило зависно предузеће, а други пут порезом на дивиденде, приликом исплате тако остварене добити оснивачу. У случају огранка, добит остварена преко њега опорезује се само једном – порезом на добит огранка, будући да трансфер тако опорезоване добити централи (страном оснивачу) није предмет опорезивања порезом на дивиденде. У случају прихода по основу камате, ауторских накнада, закупа и подзакупа непокретних и покретних страни на територији Србије и слично, који су опорезиви порезом по одбитку према члану 40. Закона о порезу на добит, ако би се исплаћивали иностраној централи, стална пословна јединица не би имала обавезу обрачуна пореза по одбитку. С друге стране, чланом 20. Закона о порезу на добит прописано је да се сталној пословној јединици не признају као расход у пореском билансу: камата и припадајући трошкови по основу зајма одобреног сталној пословној јединици од стране њене нерезидентне централе, накнада по основу ауторског и сродних права и права индустријске својине, коју стална пословна јединица исплаћује својој нерезидентној централи. Значи, ови издаци уопште се не признају као расход у пореском билансу СПЈ. Ти расходи исказују


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In