Nekretnine koje se nabavljaju od drugih osoba ili izgrađuju u cilju ostvarivanja prihoda od najma i/ili povećanja njihove kapitalne vrednosti evidenti­raju se kao investicione nekretnine. Navedene nekret­nine naknadno se vrednuju prema metodi nabavne ili metodi fer vrednosti, u zavisnosti od računovodstvenog okvira koji se primenjuje. Investicione nekretnine naknadno se vrednuju obavezno po fer vrednosti, ako preduzeće koristi MSFI za MSP ili Pravilnik za mikro i druga pravna lica, a ako koristi pune MSFI – ima mogućnost izbora.   View Fullscreen 36 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Investicione nekretnine – računovodstvo nekretnina koje se izdaju u zakup Nekretnine koje se nabavljaju od drugih osoba ili izgrađuju u cilju ostvariva- nja prihoda od najma i/ili povećanja njihove kapitalne vrednosti evidentiraju se kao investicione nekretnine. Navedene nekretnine naknadno se vrednuju prema metodi nabavne ili metodi fer vrednosti, u zavisnosti od računovodstvenog okvira koji se primenjuje. Investicione nekretnine nak- nadno se vrednuju obavezno po fer vrednosti, ako preduzeće koristi MSFI za MSP ili Pravilnik za mikro i druga pravna lica, a ako koristi pune MSFI – ima mogućnost izbora. Uvod Prilikom nabavke nekretnine preduzeće prvo mora da joj odredi namenu kako bi bila klasifikovana u skladu sa zahtevima odgova- rajućega međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI), odnosno odeljka Međunarodnog standarda finansijskog izvešta- vanja za mala i srednja pravna lica (dalje: MSFI za MSP), odnosno Pravilnika o načinu priznava- nja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izvešta- jima mikro i drugih pravnih lica (dalje: Pravil- nik za mikro i druga pravna lica). Ako je reč o nekretninama koje služe za iznaj- mljivanje drugima i/ili se drže zbog povećanja njihove vrednosti i/ili oboje, računovodstveno praćenje navedenih nekretnina uređuje MRS 40 – Ulaganja u nekretnine, odnosno odeljak 16 MSFI za MSP, odnosno član 15. Pravilnika za mikro i druga pravna lica. Investicione nekretnine evidentiraju se na kontu 024 – Investicione nekretnine. Kao primeri investicionih nekretnina mogu da se navedu i sledeće nekretnine (t. 8. MRS 40): a) zemljište koje se drži u cilju dugoročnog po- rasta vrednosti kapitala, a ne u cilju kratkoroč- ne prodaje u redovnom poslovanju; MAJ 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 37 RAČUNOVODSTVO b) zemljište koje se drži za trenutno nepoznatu buduću upotrebu (ukoliko entitet nije utvrdio da će koristiti zemljište bilo kao nekretninu koju koristi vlasnik bilo za kratkoročnu proda- ju u redovnom poslovanju, smatra se da se zemlji- šte drži
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In