Ugostiteljska delatnost sve je više zastupljena kao delatnost koju obavljaju preduzetnici. S obzirom na to da se radi o specifičnoj delatnosti, u ovom članku razmatrana su računovodstvena praćenja ugostiteljske delatnosti koja se obavlja u kafe-baru: koje evidencije treba da vodi ugostitelj, koje su njegove obaveze, na koji način treba da organizuje računovodstvo i koje su specifičnosti knjiženja u ovoj delatnosti. Od 1. 1. 2019. godine preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost moraju da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Osim toga, od 22. 3. 2019. godine na snazi su odredbe Zakona o ugostiteljstvu kojima su definisane i obaveze bara. View Fullscreen 18 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net RAČUNOVODSTVO Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa „Poslovni savetnik” Poslovanje ugostitelja – barovi Ugostiteljska delatnost sve je više zastupljena kao delatnost koju obavljaju preduzetnici. S obzirom na to da se radi o specifičnoj delatnosti, u ovom članku razmatrana su računovodstvena praćenja ugostiteljske delatnosti koja se obavlja u kafe-baru: koje evidencije treba da vodi ugostitelj, koje su njego- ve obaveze, na koji način treba da organizuje računovodstvo i koje su speci- fičnosti knjiženja u ovoj delatnosti. Od 1. 1. 2019. godine preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost moraju da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Osim toga, od 22. 3. 2019. godine na snazi su odredbe Za- kona o ugostiteljstvu kojima su definisane i obaveze bara. Uvod Kod ugostitelja je sve specifično. On ne prodaje hranu i piće, već ugostiteljsku uslugu serviranja hrane i pića u svom objektu, za svo- jim stolom, prema cenama iz cenovnika za te usluge. Hrana i piće su materijal za izvršenje pomenute ugostiteljske usluge. U ugostiteljske proizvode napravljene od ovog repromaterija- la, odnosno od pića i namirnica, spadaju: poslu- žena gotova jela i pića, druga hrana, slatkiši i razne vrste napitaka, kao i alkoholni kokteli. Kod ugostitelja koji su do 1. januara knjige vodi- li po sistemu prostog knjigovodstva, za vođenje robnog knjigovodstva ugostiteljskih proizvo- da, odnosno materijala za ugostiteljsku uslu- gu, bila je propisana sledeća evidencija: List dnevnog prometa ugostitelja. Prelaskom na dvojno knjigovodstvo ova evidencija nije oba- vezna, a robno knjigovodstvo vodi se, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, preko analitičkih evidencija. Zakonski okvir za obavljanje ugostiteljske delatnosti Obavljanje ugostiteljske delatnosti reguli- sano je Zakonom o ugostiteljstvu („Sl. glasnik RS”, br. 17/2019 – u daljem tekstu: Zakon, od 14. 3. 2019. godine, koji je stupio na snagu 22. 3. 2019, osim odredaba čl. 30–36. i
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In