Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizlaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase. Znači, isplaćuju se fizičkim i pravnim licima, rezidentima i nerezidentima. Saglasno članu 183. Zakona, na isplatu dobiti članovima društva sa ograničenom odgovornošću shodno se primenjuju odredbe Zakona o isplati dividende akcionarima, što znači da napomene koje u nastavku dajemo mogu da koriste i članovi tih društava prilikom raspodele dobiti. Uvod Prema članu 271. inoviranog Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon), plaćanje dividende akcionarima može da se odobri odlukom o raspodeli dobiti, usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende i rok za isplatu dividende, koji ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende. Dan sednice skupštine na kojoj se utvrđuje raspodela dela dobiti za dividende smatra se danom donošenja odluke o isplati dividende. Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende. Opšte odredbe o isplati dividendi U pojašnjenju načina isplate dividendi bitno je imati u vidu odredbe Zakona u članovima 271. i 274, iz kojih jasno proizlazi da akcionarsko društvo u postupku isplate dividendi ima tri etape. Prva etapa je donošenje odluke o isplati dividendi, odnosno to je dan na koji je društvo na redovnoj sednici skupštine donelo odluku o isplati dividende i iznosu dividende. Ovaj dan važan je i iz dva sledeća razloga: 1) posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende; 2) društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba Zakona o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine. Kako se na obaveštavanje akcionara o isplati dividende shodno primenjuju odredbe Zakona o obaveštavanju akcionara o sednici skupštine, to je javno akcionarsko društvo dužno da ovu odluku objavi i na internet stranici berze, kao organizatora regulisanog tržišta i multilateralne trgovačke platforme, gde su uključene njegove akcije (član 335. Zakona). Takođe, odluka se objavljuje i na internet stranici društva. Druga etapa je dan dividende, odnosno to je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In