Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произлазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе. Значи, исплаћују се физичким и правним лицима, резидентима и нерезидентима. Сагласно члану 183. Закона, на исплату добити члановима друштва са ограниченом одговорношћу сходно се примењују одредбе Закона о исплати дивиденде акционарима, што значи да напомене које у наставку дајемо могу да користе и чланови тих друштава приликом расподеле добити. Увод Према члану 271. иновираног Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018 – у даљем тексту: Закон), плаћање дивиденде акционарима може да се одобри одлуком о расподели добити, усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде и рок за исплату дивиденде, који не може бити дужи од шест месеци од дана доношења одлуке о исплати дивиденде. Дан седнице скупштине на којој се утврђује расподела дела добити за дивиденде сматра се даном доношења одлуке о исплати дивиденде. После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде. Опште одредбе о исплати дивиденди У појашњењу начина исплате дивиденди битно је имати у виду одредбе Закона у члановима 271. и 274, из којих јасно произлази да акционарско друштво у поступку исплате дивиденди има три етапе. Прва етапа је доношење одлуке о исплати дивиденди, односно то је дан на који је друштво на редовној седници скупштине донело одлуку о исплати дивиденде и износу дивиденде. Овај дан важан је и из два следећа разлога: 1) после доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде; 2) друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In