Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizlaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase. Znači, isplaćuju se fizičkim i pravnim licima, rezidentima i nerezidentima. Saglasno članu 183. Zakona, na isplatu dobiti članovima društva sa ograničenom odgovornošću shodno se primenjuju odredbe Zakona o isplati dividende akcionarima, što znači da napomene koje u nastavku dajemo mogu da koriste i članovi tih društava prilikom raspodele dobiti. View Fullscreen   MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 179 ZARADE Mr Željko Albaneze Isplata dividendi akcionarima – rezidentima i nerezidentima – po godišnjem računu za 2018. godinu Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proi- zlaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase. Znači, isplaćuju se fizičkim i pravnim licima, rezidentima i nereziden- tima. Saglasno članu 183. Zakona, na isplatu dobiti članovima društva sa ograničenom odgovornošću shodno se primenjuju odredbe Zakona o isplati dividende akcionarima, što znači da napomene koje u nastavku dajemo mogu da koriste i članovi tih društava prilikom raspodele dobiti. Uvod Prema članu 271. inoviranog Zakona o pri- vrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon), pla- ćanje dividende akcionarima može da se odo- bri odlukom o raspodeli dobiti, usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende i rok za isplatu dividende, koji ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende. Dan sed- nice skupštine na kojoj se utvrđuje raspodela dela dobiti za dividende smatra se danom do- nošenja odluke o isplati dividende. Posle do- nošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac društva za iznos te dividende. Opšte odredbe o isplati dividendi U pojašnjenju načina isplate dividendi bitno je imati u vidu odredbe Zakona u članovima 271. i 274, iz kojih jasno proizlazi da akcionarsko dru- štvo u postupku isplate dividendi ima tri etape. Prva etapa je donošenje odluke o isplati dividendi, odnosno to je dan na koji je društvo na redovnoj sednici skupštine donelo odluku o isplati dividende i iznosu dividende. Ovaj dan važan je i iz dva sledeća razloga: 1) posle donošenja odluke o isplati dividen- de akcionar kome treba da bude isplaćena di- videnda postaje
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In