Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu jeste 15. maj 2019. godine. U ovom tekstu navedeni su najbitniji elementi utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu, uz napomenu da godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu plaćaju fizička lica koja su u 2018. godini ostvarila dohodak veći od 2.470.644 dinara. Obveznici poreza U pogledu utvrđivanja godišnjeg poreza postoje dve grupe poreskih obveznika. Prema članu 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon), godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to: 1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi; 2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike. Rezident Republike je, prema odredbama člana 7. st. 2. i 3. Zakona, fizičko lice koje ispunjava jedan od sledećih uslova: 1) da na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, 2) da na teritoriji Republike neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci, koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini. Navedeni uslovi za sticanje statusa rezidenta Republike propisani su alternativno, što znači da je potrebno da bude ispunjen jedan od postavljenih uslova da bi određeno lice bilo rezident. Za određivanje boravka na teritoriji Republike iz navedene tačke 2), punim danom boravka u Republici smatraće se i boravak u delu dana, u bilo kom periodu između 00 i 24 časa, osim dela dana koji fizičko lice provede u tranzitu kroz Republiku. Zakon u članu 7. daje i sledeća određenja u vezi sa rezidentom – obveznikom godišnjeg poreza: 1) Fizičko lice koje u 2018. godini nije boravilo na teritoriji Republike i koje u njoj ne ispunjava uslov da se smatra poreskim rezidentom po osnovu toga što na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, neće se smatrati rezidentom Republike za 2018. poresku godinu. 2) Fizičko lice koje nije bilo rezident u godini koja prethodi godini dolaska u Republiku, neće se smatrati rezidentom za


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In