Годишњи порез на доходак утврђује се и плаћа у складу са одредбама чл. 87, 88. и 89. Закона о порезу на доходак грађана. Крајњи рок за подношење пореске пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2018. годину јесте 15. мај 2019. године. У овом тексту наведени су најбитнији елементи утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2018. годину, уз напомену да годишњи порез на доходак грађана за 2018. годину плаћају физичка лица која су у 2018. години остварила доходак већи од 2.470.644 динара. Обвезници пореза У погледу утврђивања годишњег пореза постоје две групе пореских обвезника. Према члану 87. став 1. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 95/2018 – у даљем тексту: Закон), годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица која су у календарској години остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом, исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, и то: 1) резиденти за доходак остварен на територији Републике и у другој држави; 2) нерезиденти за доходак остварен на територији Републике. Резидент Републике је, према одредбама члана 7. ст. 2. и 3. Закона, физичко лице које испуњава један од следећих услова: 1) да на територији Републике има пребивалиште или центар пословних и животних интереса, 2) да на територији Републике непрекидно или са прекидима борави 183 или више дана у периоду од 12 месеци, који почиње или се завршава у односној пореској години. Наведени услови за стицање статуса резидента Републике прописани су алтернативно, што значи да је потребно да буде испуњен један од постављених услова да би одређено лице било резидент. За одређивање боравка на територији Републике из наведене тачке 2), пуним даном боравка у Републици сматраће се и боравак у делу дана, у било ком периоду између


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In