Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu jeste 15. maj 2019. godine. U ovom tekstu navedeni su najbitniji elementi utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu, uz napomenu da godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu plaćaju fizička lica koja su u 2018. godini ostvarila dohodak veći od 2.470.644 dinara. View Fullscreen 162 ZARADE Mr Željko Albaneze Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu – podnošenje do 15. maja 2019. godine Godišnji porez na dohodak utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88. i 89. Zakona o porezu na dohodak građana. Krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu jeste 15. maj 2019. godine. U ovom tekstu navedeni su najbitniji elementi utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu, uz napomenu da godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu plaćaju fizička lica koja su u 2018. godini ostvarila dohodak veći od 2.470.644 dinara. Obveznici poreza U pogl 1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi; 2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.Rezident Republike je,  prema  odredbama  člana 7. st. 2. i 3. Zakona, fizičko lice koje ispunjava jedan od sledećih uslova: 1) da na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, 2) da na teritoriji Republike neprekidno ili sa  prekidima  boravi  183  ili  više  dana  u  periodu od 12 meseci, koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini. Navedeni uslovi za sticanje statusa rezidenta Republike  propisani  su  alternativno,  što  znači da je potrebno da bude ispunjen jedan od postavljenih uslova da bi određeno lice bilo rezident. POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net Za  određivanje  boravka  na  teritoriji  Republike iz navedene tačke 2), punim danom boravka u Republici smatraće se i boravak u delu dana, u bilo kom periodu između 00 i 24 časa, osim dela dana koji fizičko lice provede u tranzitu kroz Republiku. Zakon  u  članu  7.  daje  i  sledeća  određenja  u vezi sa rezidentom – obveznikom godišnjeg poreza: 1) F 2) Fiz 3) Fizičko lice koje nije rezident u godini koja sledi  nakon  godine  u  kojoj  je  ono  konačno  napustilo Republiku,  neće  se  smatrati  rezidentom za period godine koji sledi nakon dana konačnog napuštanja  teritorije  Republike,  pod  uslovom da se u tom periodu ne može smatrati rezidentom Republike po osnovu toga što na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa. 4) Fizičko lice koje u momentu prvog ulaska na teritoriju Republike zna da će ispuniti predviđene kriterijume (navedena dva kriterijuma iz člana 7. stav 2. Zakona), smatraće se rezidentom počev od momenta kada je prvi put ušlo na teritoriju Republike. Nezavisno  od  prethodno  navedenih  uslova u  stavu  2.  člana  7.  Zakona,  rezident Republike je  i  fizičko  lice  koje  je  iz  Republike  upućeno u  drugu  državu  radi  obavljanja  poslova  u  diplomatskom ili  konzularnom  predstavništvu Republike,  odnosno  radi  obavljanja  poslova  za Republiku u međunarodnim organizacijama, u periodu obavljanja delatnosti u tom ili bilo kom drugom  diplomatskom  ili  konzularnom  pred- stavništvu  Republike,  odnosno  međunarodnoj organizaciji. Saglasno  inoviranom  članu  8.  Zakona,  obveznik poreza  na  dohodak  građana  jeste  i nerezident –  fizičko  lice  koje  nije  rezident,  za dohodak ostvaren na teritoriji Republike. Dohotkom  nerezidenta  obveznika  godišnjeg poreza smatra se naročito dohodak koji fizičko lice ostvari po osnovu: 1) rada koji obavlja na teritoriji Republike, 2) kori Dakle,  dohotkom  nerezidenta  smatra  se  ne samo zarada koju je ostvario po osnovu rada već i dohodak po osnovu prava iz imovine kojom nerezident raspolaže na teritoriji Srbije. Neoporezivi iznos Neoporezivi  iznos  dohotka  za  2018.  godinu jeste  2.470.644 dinara  i  jednak  je  visini  trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u Republici Srbiji u 2018. godini, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Prema 
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In