Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da navedene izveštaje za 2018. godinu dostave Agenciji radi javnog objavljivanja najkasnije do 31. jula 2019. godine. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj čine obrasci:  Konsolidovani bilans stanja, Konsolidovani bilans uspeha, Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu, Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine, Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu i Napomene uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (u formi teksta). Uvod Konsolidovani finansijski izveštaji predstavljaju izveštaje ekonom­ske celine koju čine matično i sva zavisna pravna lica. Obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja u Republici Srbiji regulisana je pre svega Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, broj 62/2013 i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon), a obrasci finansijskih izveštaja propisani su Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, broj 95/2014 i 144/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik). Osim toga, prilikom računovodstvenog obuhvatanja ulaganja u zavisna i pridružena pravna lica i zajedničke poduhvate potrebno je uzeti u obzir odredbe sledećih MRS, odnosno MSFI: MSFI 3 – Poslovne kombinacije, MSFI 9 – Finansijski instrumenti, odnosno MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje, MSFI 10 – Konsolidovani finansijski izveštaji, MSFI 11 – Zajednički aranžmani, MRS 12 – Porez na dobitak, MRS 21 – Efekti promena de­viznih kurseva, MRS 24 – Obelodanjivanja povezanih strana, MRS 27 – Pojedinačni finansijski izveštaji, MRS 28 – Investicije u pridružena preduzeća i zajedničke poduhvate. Napomena: Svako pozivanje na MRS 27 odnosi se na izmenjeni standard (izmene iz 2014. godine), međutim, izmene nisu prevedene na srpski jezik i objavljene u „Službenom glasniku”, ali mogu da se primenjuju prema Mišljenju Ministarstva finansija br. 011-00-1051/2016-16 od 23. 11. 2016. godine. U skladu sa članom 27. Zakona, pravna lica koja imaju kontrolu (kontrolno odnosno matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (podređeno odnosno zavisno pravno lice), u skladu sa ovim zakonom i sa zahtevima MSFI, obavezna su da sastavljaju, prikazuju, dostavljaju i obelodanjuju konsolidovane finansijske izveštaje. Konsolidovane godišnje finansijske izveštaje sastavlja pravno lice koje je u ekonomskoj celini matično pravno lice. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji sastavljaju se pod istim datumom kao i redovni godišnji finansijski izveštaji matičnog pravnog lica. Izuzetno, ukoliko vrednosti imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući međusobna učešća, potraživanja i obaveze, međusobne rezultate i međusobne poslovne prihode i rashode matičnog i zavisnih pravnih lica, u zbiru ne prelaze polovinu kriterijuma za malo pravno lice, matično pravno


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In