Правна лица која састављају консолидоване годишње финансијске извештаје (матична правна лица) дужна су да наведене извештаје за 2018. годину доставе Агенцији ради јавног објављивања најкасније до 31. јула 2019. године. Консолидовани годишњи финансијски извештај чине обрасци:  Консолидовани биланс стања, Консолидовани биланс успеха, Консолидовани извештај о осталом резултату, Консолидовани извештај о токовима готовине, Консолидовани извештај о променама на капиталу и Напомене уз консолидовани годишњи финансијски извештај (у форми текста). Увод Консолидовани финансијски извештаји представљају извештаје економ­ске целине коју чине матично и сва зависна правна лица. Обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја у Републици Србији регулисана је пре свега Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, број 62/2013 и 30/2018 – у даљем тексту: Закон), а обрасци финансијских извештаја прописани су Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, број 95/2014 и 144/2014 – у даљем тексту: Правилник). Осим тога, приликом рачуноводственог обухватања улагања у зависна и придружена правна лица и заједничке подухвате потребно је узети у обзир одредбе следећих МРС, односно МСФИ: МСФИ 3 – Пословне комбинације, МСФИ 9 – Финансијски инструменти, односно МРС 39 – Финансијски инструменти: признавање и одмеравање, МСФИ 10 – Консолидовани финансијски извештаји, МСФИ 11 – Заједнички аранжмани, МРС 12 – Порез на добитак, МРС 21 – Ефекти промена де­визних курсева, МРС 24 – Обелодањивања повезаних страна, МРС 27 – Појединачни финансијски извештаји, МРС 28 – Инвестиције у придружена предузећа и заједничке подухвате. Напомена: Свако позивање на МРС 27 односи се на измењени стандард (измене из 2014. године), међутим, измене нису преведене на српски језик и објављене у „Службеном гласнику”, али могу да се примењују према Мишљењу Министарства финансија бр. 011-00-1051/2016-16 од 23. 11. 2016. године. У складу са чланом 27. Закона, правна лица која имају контролу (контролно односно матично правно лице) над једним или више правних лица (подређено односно


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In