У члану 14. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005… и 113/2017) предвиђено је да уговором о раду или одлуком послодавца може да се утврди учешће запосленог у добити оствареној у пословној години, у складу са Законом и општим актом. Овом одредбом Закона о раду не утврђује се право запослених на учешће у добити, али се каже да запослени могу да учествују у добити само ако је то предвиђено Законом и општим актом, којима се прописују и услови и случајеви у којима запослени могу да остваре учешће у добити.  Увод Приликом прописивања учешћа запослених у добити треба имати у виду следеће ограничење: „Како се ради о добити послодавца оствареној у пословној години, право на учешће у добити могу да остваре само запослени који су били у радном односу у календарској години за коју се врши исплата добити (Мишљење Министарства рада, запошљавања и социјалне политике број 011-00-149/2006-02 од 6. априла 2006. године).” Наведену категорију исплате предвиђа и Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 24/2001… и 95/2018 – у даљем тексту: Закон), који у члану 85. став 1. тачка 14) прописује да се порез на друге приходе плаћа на примања која, сагласно закону који уређује рад, оствари запослени по основу учешћа у добити оствареној у пословној години. Могућност исплате Иако у Закону о привредним друштвима није предвиђена расподела оствареног добитка за намене исплате члановима друштва или запосленима из добитка, сматра се да акционарско друштво може да врши ову исплату ако је предвиди и уреди својим општим актом. Притом се има у виду и Мишљење Министарства привреде број 011-00-30/2007-02 од 13. марта 2007. године, у коме се истиче следеће: „Мишљења смо да није противно Закону о привредним друштвима да оснивачки акт акционарског друштва садржи одредбе о расподели добити запосленима и члановима управе.” Као што може да се види,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In