U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i 113/2017) predviđeno je da ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može da se utvrdi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa Zakonom i opštim aktom. Ovom odredbom Zakona o radu ne utvrđuje se pravo zaposlenih na učešće u dobiti, ali se kaže da zaposleni mogu da učestvuju u dobiti samo ako je to predviđeno Zakonom i opštim aktom, kojima se propisuju i uslovi i slučajevi u kojima zaposleni mogu da ostvare učešće u dobiti. View Fullscreen MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 187 ZARADE Uvod Prilikom propisivanja učešća zaposlenih u dobiti treba imati u vidu sledeće ograničenje: „Kako se radi o dobiti poslodavca ostvarenoj u poslovnoj godini, pravo na učešće u dobiti mogu da ostvare samo zaposleni koji su bili u radnom odnosu u kalendarskoj godini za koju se vrši isplata dobiti (Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike broj 011-00-149/2006-02 od 6. aprila 2006. godine).” Navedenu kategoriju isplate predviđa i Za- kon o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/2001… i 95/2018 – u daljem tekstu: Za- kon), koji u članu 85. stav 1. tačka 14) propisuje da se porez na druge prihode plaća na primanja koja, saglasno zakonu koji uređuje rad, ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini. Mogućnost isplate Iako u Zakonu o privrednim društvima nije predviđena raspodela ostvarenog dobitka za namene isplate članovima društva ili zapo- slenima iz dobitka, smatra se da akcionarsko društvo može da vrši ovu isplatu ako je pred- vidi i uredi svojim opštim aktom. Pritom se ima u vidu i Mišljenje Ministarstva privrede Mr Željko Albaneze Isplata i oporezivanje primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005… i 113/2017) predviđe- no je da ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može da se utvrdi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa Zakonom i op- štim aktom. Ovom odredbom Zakona o radu ne utvrđuje se pravo zaposlenih na učešće u dobiti, ali se kaže da zaposleni mogu da učestvuju u dobiti samo ako je to predviđeno Zakonom i opštim aktom, kojima se propisuju i uslovi i slu- čajevi u kojima zaposleni mogu da ostvare učešće u dobiti. broj 011-00-30/2007-02 od 13. marta 2007. godine, u kome se ističe sledeće: „Mišljenja smo da nije protivno
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In