Накнадни догађаји или догађаји после датума биланса стања јесу повољни или неповољни догађаји који настају између 31. децембра и датума када су финансијски извештаји одобрени за објављивање. Суштинска разлика између корективних и некорективних догађаја састоји се у томе да се корективни догађаји књиже на дан биланса, а некорективни догађаји се не књиже, већ се обелодањују у Напоменама уз финансијске извештаје. Увод Догађаји после извештајног периода дефинисани су на сличан начин одредбама сва три оквира финансијског извештавања за чију примену могу да се определе правна лица и предузетници у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013, 30/2018). Наиме, питања везана за рачуноводствено обухватање накнадних догађаја уређена су: Међународним рачуноводственим стандардом – МРС 10 Догађаји после извештајног периода; одељком 32 Догађаји после извештајног периода Међународног стандарда финансијског извештавања (ИФРС) за мале и средње ентитете и чланом 10. Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 95/2014 – у даљем тексту: Правилник за микро и друга правна лица). Сва три оквира рачуноводственог финансијског извештавања разликују: корективне догађаје после извештајног периода – догађаји који пружају доказ о околностима које су постојале на крају извештајног периода и некорективне догађаје после извештајног периода – догађаји који указују на околности које су настале после извештајног периода. Корективни догађаји после извештајног периода Корективни догађаји су они догађаји који пружају доказ о околностима које су постојале на крају извештајног периода. Када настану корективни догађаји, друштво је у обавези да изврши корекцију износа исказаних у финансијским извештајима текућег периода, односно исказаних под 31. 12. 2018. године. Примери корективних догађаја који настају после извештајног периода, а захтевају корекцију позиција у финансијским извештајима са стањем на 31. 12, следе у наставку: наплата потраживања од купаца после дана биланса за које је на дан


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In