Naknadni događaji ili događaji posle datuma bilansa stanja jesu povoljni ili nepovoljni događaji koji nastaju između 31. decembra i datuma kada su finansijski izveštaji odobreni za objavljivanje. Suštinska razlika između korektivnih i nekorektivnih događaja sastoji se u tome da se korektivni događaji knjiže na dan bilansa, a nekorektivni događaji se ne knjiže, već se obelodanjuju u Napomenama uz finansijske izveštaje. Uvod Događaji posle izveštajnog perioda definisani su na sličan način odredbama sva tri okvira finansijskog izveštavanja za čiju primenu mogu da se opredele pravna lica i preduzetnici u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013, 30/2018). Naime, pitanja vezana za računovodstveno obuhvatanje naknadnih događaja uređena su: Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda; odeljkom 32 Događaji posle izveštajnog perioda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete i članom 10. Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014 – u daljem tekstu: Pravilnik za mikro i druga pravna lica). Sva tri okvira računovodstvenog finansijskog izveštavanja razlikuju: korektivne događaje posle izveštajnog perioda – događaji koji pružaju dokaz o okolnostima koje su postojale na kraju izveštajnog perioda i nekorektivne događaje posle izveštajnog perioda – događaji koji ukazuju na okolnosti koje su nastale posle izveštajnog perioda. Korektivni događaji posle izveštajnog perioda Korektivni događaji su oni događaji koji pružaju dokaz o okolnostima koje su postojale na kraju izveštajnog perioda. Kada nastanu korektivni događaji, društvo je u obavezi da izvrši korekciju iznosa iskazanih u finansijskim izveštajima tekućeg perioda, odnosno iskazanih pod 31. 12. 2018. godine. Primeri korektivnih događaja koji nastaju posle izveštajnog perioda, a zahtevaju korekciju pozicija u finansijskim izveštajima sa stanjem na 31. 12, slede u nastavku: naplata potraživanja od kupaca posle dana bilansa za koje je na dan bilansa izvršena ispravka vrednosti ili otpis; odlazak kupca u stečaj nakon dana bilansa stanja, za čije potraživanje nije izvršena ispravka vrednosti ili otpis na dan bilansa; prodaja zaliha ispod nabavne cene, odnosno cene koštanja posle dana bilansa, za koje na dan bilansa nije izvršeno vrednosno usklađivanje za gubitke zbog obezvređivanja; odobravanje naknadnih popusta (superrabata i sl.), s tim da je knjižno odobrenje izdato posle dana bilansa, a pre odobravanja finansijskih izveštaja; prijem sudskog rešenja nakon dana bilansa stanja, kojim se utvrđuje da je pravno lice imalo određenu obavezu na dan bilansa stanja, a dotična obaveza nije ukalkulisana i knjižena; utvrđivanje


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In