Naknadni događaji ili događaji posle datuma bilansa stanja jesu povoljni ili nepovoljni događaji koji nastaju između 31. decembra i datuma kada su finansijski izveštaji odobreni za objavljivanje. Suštinska razlika između korektivnih i nekorektivnih događaja sastoji se u tome da se korektivni događaji knjiže na dan bilansa, a nekorektivni događaji se ne knjiže, već se obelodanjuju u Napomenama uz finansijske izveštaje. View Fullscreen   MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 89 RAČUNOVODSTVO Uvod Događaji posle izveštajnog perioda defini- sani su na sličan način odredbama sva tri okvi- ra finansijskog izveštavanja za čiju primenu mogu da se opredele pravna lica i preduzetnici u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. gla- snik RS”, br. 62/2013, 30/2018). Naime, pitanja ve- zana za računovodstveno obuhvatanje naknadnih događaja uređena su: ● Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 10 Događaji posle izveštajnog perioda; ● odeljkom 32 Događaji posle izveštajnog pe- rioda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entite- te i ● članom 10. Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja po- zicija u pojedinačnim finansijskim izveštaji- ma mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014 – u daljem tekstu: Pra- vilnik za mikro i druga pravna lica). Sva tri okvira računovodstvenog finansij- skog izveštavanja razlikuju: ● korektivne događaje posle izveštajnog peri- oda – događaji koji pružaju dokaz o okolnostima koje su postojale na kraju izveštajnog perioda i ● nekorektivne događaje posle izveštajnog pe- rioda – događaji koji ukazuju na okolnosti koje su nastale posle izveštajnog perioda. Mr Milica Bjelić, ovlašćeni eksterni i interni revizor Računovodstveno evidentiranje i obelodanjivanje naknadnih događaja Naknadni događaji ili događaji posle datuma bilansa stanja jesu povoljni ili nepovoljni događaji koji nastaju između 31. decembra i datuma kada su finan- sijski izveštaji odobreni za objavljivanje. Suštinska razlika između korek- tivnih i nekorektivnih događaja sastoji se u tome da se korektivni događaji knjiže na dan bilansa, a nekorektivni događaji se ne knjiže, već se obeloda- njuju u Napomenama uz finansijske izveštaje. Korektivni događaji posle izveštajnog perioda Korektivni događaji su oni događaji koji pružaju dokaz o okolnostima koje su postojale na kraju izveštajnog perioda. Kada nastanu ko- rektivni događaji, društvo je u obavezi da izvr- ši korekciju iznosa iskazanih u finansijskim izveštajima tekućeg perioda, odnosno iskaza- nih pod 31. 12. 2018. godine. Primeri korektivnih događaja koji nastaju posle izveštajnog perioda, a zahtevaju korekci- ju pozicija u finansijskim izveštajima sa sta- njem na 31. 12, slede u nastavku: ● naplata potraživanja
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In