Покриће губитка из ранијих година у акционарским друштвима и друштвима са ограниченом одговорношћу врши се првенствено из нераспоређене добити и то по усвајању финансијских извештаја за пословну годину. Покриће губитка може да се спроведе и на терет резерви формираних за те намене и смањењем основног капитала, под условима прописаним Законом. Одлуку о покрићу губитка доноси скупштина друштва. Чланови друштва учествују у покрићу губитка друштва сразмерно својим уделима у друштву, ако оснивачким актом није другачије одређено. Увод Покриће губитка за различите правне форме привредних друштава регулисана је Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018 – у даљем тексту: Закон) и оснивачким актима друштава. У складу са чланом 321. Закона, смањење основног капитала акционарског друштва ради покрића губитка може да се врши само ако друштво не располаже нераспоређеном добити и резервама које могу да се користе за те намене и у износу који не може бити већи од износа губитака који се покривају. Одлука о смањењу основног капитала ради покрића губитка пријављује се ради регистрације и објављивања у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката. Законом, као ни прописима из области рачуноводства, није прописан рок у коме је привредно друштво дужно да изврши покриће губитка, што упућује на то да исти може да остане непокривен независно од тога да ли друштво има или нема средства за његово покриће. Међутим, имајући у виду одредбе члана 305. Закона – да нераспоређена добит и резерве друштва могу да се претворе у основни капитал само ако друштво није исказало губитак у финансијским извештајима на основу којих се доноси одлука о повећању основног капитала, значи да се на посредан начин говори о времену покрића губитка јер, уколико друштво има намеру да повећа основни капитал или резерве, а има исказан губитак, прво мора да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In