Pokriće gubitka iz ranijih godina u akcionarskim društvima i društvima sa ograničenom odgovornošću vrši se prvenstveno iz neraspoređene dobiti i to po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu. Pokriće gubitka može da se sprovede i na teret rezervi formiranih za te namene i smanjenjem osnovnog kapitala, pod uslovima propisanim Zakonom. Odluku o pokriću gubitka donosi skupština društva. Članovi društva učestvuju u pokriću gubitka društva srazmerno svojim udelima u društvu, ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno. View Fullscreen MART 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 87 RAČUNOVODSTVO Uvod Pokriće gubitka za različite pravne forme privrednih društava regulisana je Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/2018 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon) i osni- vačkim aktima društava. U skladu sa članom 321. Zakona, smanjenje osnovnog kapitala akcionarskog društva radi pokrića gubitka može da se vrši samo ako društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i rezervama koje mogu da se koriste za te namene i u iznosu koji ne može biti veći od iznosa gubitaka koji se pokrivaju. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka prijavljuje se radi registracije i ob- javljivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata. Zakonom, kao ni propisima iz oblasti računo- vodstva, nije propisan rok u kome je privredno društvo dužno da izvrši pokriće gubitka, što upućuje na to da isti može da ostane nepokriven nezavisno od toga da li društvo ima ili nema sredstva za njegovo pokriće. Međutim, imajući u vidu odredbe člana 305. Zakona – da neraspo- ređena dobit i rezerve društva mogu da se pre- tvore u osnovni kapital samo ako društvo nije iskazalo gubitak u finansijskim izveštajima na osnovu kojih se donosi odluka o povećanju osnov- nog kapitala, znači da se na posredan način go- vori o vremenu pokrića gubitka jer, ukoliko društvo ima nameru da poveća osnovni kapital ili rezerve, a ima iskazan gubitak, prvo mora da pokrije taj gubitak. Takođe, na vreme pokrića gubitka posredno upućuju i odredbe člana 270. Zakona, kojima se uređuje redosled raspodele dobiti, koji je striktno propisan, pa je prva tačka u tom redosledu pokriće gubitka iz ranijih godina. I ovim članom se na posredan način upu- ćuje na to da, ukoliko društvo želi da poveća rezerve ili kapital ili da isplati dividende, to ne može da učini pre nego što pokrije gubi- tak ranijih godina. U skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In