Крајњи рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за 2018. годину јесте 15. март 2019. године. Порески биланс састављају предузетници који воде пословне књиге по систему простог или двојног књиговодства. Приход од самосталне делатности опорезује се по стопи од 10%. Увод Опорезиву добит и пореску обавезу за 2018. годину, као и аконтацију за 2019. годину, обвезници утврђују на основу следећих прописа: Закон о порезу над доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012 – Одлука УС РС, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015 и 113/2017. Види Усклађене динарске неопорезиве износе: 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018 и 95/2018 – у даљем тексту: ЗПДГ); Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности („Сл. гласник РС”, бр. 23/2014 и 7/2017 – у даљем тексту: Правилник о пореском билансу предузетника); Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 и 95/2018 – у даљем тексту: Закон); Правилник о начину на који предузетници у пореском билансу исказују трансферне цене („Сл. гласник РС”, бр. 20/2014); Правилник о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима („Сл. гласник РС”, бр. 61/2013 и 8/2014 – у даљем тексту: Правилник о трансферним ценама). Обвезник Обвезником  пореза на приходе од самосталне делатности (предузетник) сматра се: физичко лице које остварује приходе обављањем делатности из члана 31. ЗПДГ-а, свако друго физичко лице које је обвезник пореза на додату вредност у складу


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In