Пореско признавање прихода и расхода може да се разликује од рачуноводственог. Са аспекта исправка вредности и отписа потраживања, Закон о порезу на добит дефинише критеријуме за њихово признавање. Различито признавање расхода по основу исправки вредности и отписа потраживања резултира исказивањем података у пореском билансу на обрасцу ПБ 1, односно корекцијом расхода на редним бројевима 7, 27 и 28 и корекцијом прихода на редним бројевима 40, 41 и 42. Корекција расхода на обрасцу ПБ 2 уноси се на позиције 8, 28 и 29, а корекција прихода на позиције 37, 38 и 40. Увод Рачуноводственим политикама треба дефинисати када долази до обезвређења потраживања услед ненаплативости, односно уредити начин и методу процењивања вероватности да потраживање неће бити наплаћено. Одређивање степена наплативости потраживања требало би да се изврши приликом вршења пописа потраживања јер задатак пописне комисије није само да констатује постојање потраживања зато што она ни не проверава основаност потраживања уколико је извршено обавезно усаглашавање са дужником. Дакле, чланови пописне комисије треба да предложе која потраживања треба да се исправе и/или отпишу. Процењивање потраживања није стриктно везано за дан на који се састављају финансијски извештаји, већ ти послови могу да се врше и током године. Процене се по правилу врше појединачно, за свако потраживање посебно, да би отписи потраживања били што објективнији. Најчешћи индикатори вероватне ненаплативости потраживања јесу: кашњење купца у измиривању своје обавезе; покретање поступка стечаја или ликвидације над купцем; брисање из Регистра привредних субјеката; приликом усклађивања потраживања купац не признаје исказано потраживање; висока вероватноћа банкрота или друге финансијске реорганизације дужника; повремена или дуготрајна блокада рачуна дужника.   Потраживања за која постоји објективни доказ о обезвређењу, односно умањењу вредности, умањују се на терет осталих расхода, и то: исправком потраживања, делимичним отписом (умањење вредности), потпуним отписом.   О рачуноводственом аспекту исправке вредности и отписа потраживања писали смо у претходном броју часописа (01/2019) у оквиру


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In