Poresko priznavanje prihoda i rashoda može da se razlikuje od računovodstvenog. Sa aspekta ispravka vrednosti i otpisa potraživanja, Zakon o porezu na dobit definiše kriterijume za njihovo priznavanje. Različito priznavanje rashoda po osnovu ispravki vrednosti i otpisa potraživanja rezultira iskazivanjem podataka u poreskom bilansu na obrascu PB 1, odnosno korekcijom rashoda na rednim brojevima 7, 27 i 28 i korekcijom prihoda na rednim brojevima 40, 41 i 42. Korekcija rashoda na obrascu PB 2 unosi se na pozicije 8, 28 i 29, a korekcija prihoda na pozicije 37, 38 i 40. View Fullscreen 98 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI Uvod Računovodstvenim politikama treba defini- sati kada dolazi do obezvređenja potraživanja usled nenaplativosti, odnosno urediti način i metodu procenjivanja verovatnosti da potraži- vanje neće biti naplaćeno. Određivanje stepena naplativosti potraži- vanja trebalo bi da se izvrši prilikom vršenja popisa potraživanja jer zadatak popisne komi- sije nije samo da konstatuje postojanje potraži- vanja zato što ona ni ne proverava osnovanost potraživanja ukoliko je izvršeno obavezno usa- glašavanje sa dužnikom. Dakle, članovi popisne komisije treba da predlože koja potraživanja treba da se isprave i/ili otpišu. Procenjivanje potraživanja nije striktno ve- zano za dan na koji se sastavljaju finansijski iz- veštaji, već ti poslovi mogu da se vrše i tokom godine. Procene se po pravilu vrše pojedinač- no, za svako potraživanje posebno, da bi otpisi potraživanja bili što objektivniji. Najčešći indikatori verovatne nenaplativosti potraži- vanja jesu: ● kašnjenje kupca u izmirivanju svoje obaveze; ● pokretanje postupka stečaja ili likvidacije nad kupcem; ● brisanje iz Registra privrednih subjekata; ● prilikom usklađivanja potraživanja kupac ne priznaje iskazano potraživanje; ● visoka verovatnoća bankrota ili druge fi- nansijske reorganizacije dužnika; ● povremena ili dugotrajna blokada računa du- žnika. Potraživanja za koja postoji objektivni do- kaz o obezvređenju, odnosno umanjenju vredno- sti, umanjuju se na teret ostalih rashoda, i to: ● ispravkom potraživanja, ● delimičnim otpisom (umanjenje vrednosti), ● potpunim otpisom. O računovodstvenom aspektu ispravke vred- nosti i otpisa potraživanja pisali smo u pret- hodnom broju časopisa (01/2019) u okviru članka „Deset koraka pre sastavljanja završnog računa za 2018. godinu”. Zakon o porezu na dobit („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002 – drugi zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – drugi zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon) definiše poreski tretman ispravke vrednosti i otpisa potraživanja u članovima 7a, 16 i 16a. Ispravka vrednosti u poreskom bilan- su
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In