Kao rashod u poreskom bilansu priznaje se amortizacija obračunata po poreskim propisima. Pri tome nije značajna amortizacija iskazana u poslovnim knjigama (računovodstvena amortizacija) jer se iznos računovodstvene amortizacije u bilansu zamenjuje iznosom poreske amortizacije. Obračunu poreske amortizacije podležu materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i čija je pojedinačna nabavna cena u vreme nabavke veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u Republici, osim prirodnih bogatstava koja se ne troše. Sredstva čija je nabavna vrednost manja od vrednosti prosečne bruto zarade ne podležu amortizaciji, već se u celosti otpisuju odmah kao troškovi perioda. Uvod Rashod po osnovu poreske amortizacije utvrđuje se u skladu sa članom 10, 10a.  i 10b. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na način bliže uređen Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS”, br. 116/2004, 99/2010 i 104/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik). Prilikom obračuna poreske amortizacije za 2018. godinu potrebno je voditi računa o Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica iz decembra 2017. godine („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), koje su stupile na snagu 1. 1. 2018, odnosno 1. 4. 2018. i 1. 8. 2018. godine. Prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2018. godinu primenjuju se izmene u obračunu amortizacije nematerijalnih ulaganja i razvrstavanje po amortizacionim grupama stalnih sredstava koja se sastoje iz nepokretnih i pokretnih delova. Zakon o porezu na dobit je izmenjen ponovo i 8. decembra 2018. godine („Sl. glasnik RS” br. 95/2018), s tim što se većina izmena primenjuje za utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev od 2019. godine, odnosno za poreski period koji počinje u 2019. godini.   Dana 28. decembra 2018. godine usvojen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS”, br. 104/2018 – u daljem tekstu: Novi pravilnik), koji pobliže definiše izmene u obračunu amortizacije koje se odnose na obračun poreske amortizacije i za 2018. godinu. Do donošenja Novog pravilnika ostale su nerazjašnjene neke dileme, a naročito obračun amortizacije nematerijalnih sredstva stečenih do 1. januara 2018. godine, nakon izmenjene metode obračuna amortizacije za poreske svrhe. Stupanjem na snagu Novog pravilnika ipak se i dalje primenjuju odredbe Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS”, br. 116/04 i 99/10 – u daljem tekstu: Stari pravilnik),


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In