Као расход у пореском билансу признаје се амортизација обрачуната по пореским прописима. При томе није значајна амортизација исказана у пословним књигама (рачуноводствена амортизација) јер се износ рачуноводствене амортизације у билансу замењује износом пореске амортизације. Обрачуну пореске амортизације подлежу материјална средства чији је век трајања дужи од једне године и чија је појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици, осим природних богатстава која се не троше. Средства чија је набавна вредност мања од вредности просечне бруто зараде не подлежу амортизацији, већ се у целости отписују одмах као трошкови периода. Увод Расход по основу пореске амортизације утврђује се у складу са чланом 10, 10а.  и 10б. Закона о порезу на добит правних лица, на начин ближе уређен Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Сл. гласник РС”, бр. 116/2004, 99/2010 и 104/2018 – у даљем тексту: Правилник). Приликом обрачуна пореске амортизације за 2018. годину потребно је водити рачуна о Изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица из децембра 2017. године („Сл. гласник РС”, бр. 113/17), које су ступиле на снагу 1. 1. 2018, односно 1. 4. 2018. и 1. 8. 2018. године. Приликом утврђивања пореза на добит за 2018. годину примењују се измене у обрачуну амортизације нематеријалних улагања и разврставање по амортизационим групама сталних средстава која се састоје из непокретних и покретних делова. Закон о порезу на добит је измењен поново и 8. децембра 2018. године („Сл. гласник РС” бр. 95/2018), с тим што се већина измена примењује за утврђивање, обрачунавање и плаћање пореске обавезе почев од 2019. године, односно за порески период који почиње у 2019. години.   Дана 28. децембра 2018. године усвојен је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In