Interna revizija je vrlo značajna funkcija u svakoj organizaciji zato što interni revizor daje preporuke koje dodaju vrednost organizaciji. Uspostavljanje interne revizije definisano je odredbama Zakona o budžetskom sistemu. View Fullscreen APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 87 BUDŽETSKI KORISNICI Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor Istine i zablude o internoj reviziji Interna revizija je vrlo značajna funkcija u svakoj organizaciji zato što in- terni revizor daje preporuke koje dodaju vrednost organizaciji. Uspostavlja- nje interne revizije definisano je odredbama Zakona o budžetskom sistemu. Uvod Interna revizija je prošla dug put u posled- nje tri decenije. U prošlosti se na internu revi- ziju gledalo kao na mehanizam za proveru više hiljada finansijskih transakcija. U odeljenju za računovodstvo bio je formiran mali tim za pre- gled finansijskih transakcija i proveru isprav- nosti. Akcenat je bio na greškama otkrivenim u svakoj reviziji. Što je veći broj grešaka identi- fikovan, to je revizija bila bolja. Vremenom se javila potreba da revizori prestanu da se vezuju samo za finansije. Karijera u internoj reviziji je vrlo složena, a izazovi su razni. Ona predstavlja nešto više od same profesionalne kompetentnosti. Biti interni revizor nije ni malo jednostavno, na- protiv, to je vrlo složen i zahtevan posao, u kom se nailazi na razna nerazumevanja i prepreke u okruženju u kojem se posao obavlja. Potrebno je da interni revizor bude fleksibilna osoba, koja ima razvijenu veštinu komunikacije i ume da sluša i razume osobe sa kojima komunicira, 88 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI kako bi razmotrila i donela odluku o stavu koji će zauzeti, čak i kada ima nedosledne odnosno nepotpune informacije. Uspostavljanje ravnote- že između konsultantske uloge i potrebe zadr- žavanja profesionalne objektivnosti revizora predstavlja pravo dostignuće. Revizor je čovek koji je spreman da završi započeto i koji prihva- ta nove izazove. Interni revizor mora da bude fokusiran na reviziju, odnosno na cilj revizije. To podrazu- meva rezultat koji se ogleda u davanju preporuka koje će dodati vrednost organizaciji u kojoj je zaposlen. Interni revizor je pre svega koristan za organizaciju. Dobri interni revizori u sta- nju su da pomognu rukovodiocima. Oni moraju da prepoznaju rizike i da utvrde najbolji način za upravljanje njima. Obavezni su da obelodanjuju sve materijalne činjenice i da zadrže profesi- onalnu objektivnost u svakom trenutku. Zadatak revizije nije lak, naprotiv, složen je i zahteva dosta napora. Svaka revizija koja se započne mora i da se sprovede do kraja. To znači da mora da se
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In