U ovom članku biće reči o evidenciji poslovnih promena s aspekta naplate javnih prihoda i primanja budžeta, kao i o plaćanjima iz budžeta. Izvod sa evidencionog računa služi upravo za proknjižavanje poslovnih promena i u Glavnoj knjizi korisnika sredstava u vezi sa nastalim prihodima i primanjima, kao i rashodima i izdacima. Stanje evidencionog računa na kraju poslovne godine mora da bude zatvoreno i saldo mu je nula. View Fullscreen   APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 75 BUDŽETSKI KORISNICI Uvod Kada je reč o pravnim licima koja imaju otvo- rene evidencione račune, radi se zapravo o ko- risnicima budžetskih sredstava i korisnicima sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: obveznik vođenja poslovnih knjiga). Najznačajniji propisi kojima je uređena ova materija su: ● Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon); ● Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. gla- snik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – u daljem tekstu: Uredba); ● Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava or- ganizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 i 104/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o finan- sijskim izveštajima); ● Pravilnik o uslovima i načinu vođenja raču- na za uplatu javnih prihoda i raspored sredsta- va sa tih računa („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016… 104/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o uplati javnih prihoda); ● Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Re- publike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 83/2010… 110/2017 – u daljem tekstu: Pravilnik o izvršenju budžeta); ● Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidenti- ranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kon- solidovanog računa kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RS”, br. 99/2018 – u daljem tekstu: Pra- vilnik o evidenciji korisnika javnih sredsta- va); ● Pravilnik o planu podračuna konsolido- vanog računa trezora („Sl. glasnik RS”, br. 42/2010 i 24/2016 – u daljem tekstu: Pravilnik o planu podračuna). S obzirom na činjenicu da, shodno Zakonu, postoji konsolidovani račun trezora Repu- blike Srbije i konsolidovani račun trezora lokalne vlasti, koji se vode u Upravi za tre- zor, potrebno je imati u vidu i propise koji regulišu naplatu javnih prihoda i primanja, kao i plaćanja iz budžeta na nivou lokalne vla- sti. Po pravilu, pomenuta materija reguliše se aktima kao što su pravilnici o budžetskom računovodstvu i uputstva koja donose nadle- žni organi za finansije na lokalnom nivou.
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In