U ovom članku biće reči o evidenciji poslovnih promena s aspekta naplate javnih prihoda i primanja budžeta, kao i o plaćanjima iz budžeta. Izvod sa evidencionog računa služi upravo za proknjižavanje poslovnih promena i u Glavnoj knjizi korisnika sredstava u vezi sa nastalim prihodima i primanjima, kao i rashodima i izdacima. Stanje evidencionog računa na kraju poslovne godine mora da bude zatvoreno i saldo mu je nula. Uvod Kada je reč o pravnim licima koja imaju otvorene evidencione račune, radi se zapravo o korisnicima budžetskih sredstava i korisnicima sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: obveznik vođenja poslovnih knjiga). Najznačajniji propisi kojima je uređena ova materija su: Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009… 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon); Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – u daljem tekstu: Uredba); Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 i 104/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o finansijskim izveštajima); Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016… 104/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o uplati javnih prihoda); Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 83/2010… 110/2017 – u daljem tekstu: Pravilnik o izvršenju budžeta); Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RS”, br. 99/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik o evidenciji korisnika javnih sredstava); Pravilnik o planu podračuna konsolidovanog računa trezora („Sl. glasnik RS”, br. 42/2010 i 24/2016 – u daljem tekstu: Pravilnik o planu podračuna). S obzirom na činjenicu da, shodno Zakonu, postoji konsolidovani račun trezora Republike Srbije i konsolidovani račun trezora lokalne vlasti, koji se vode u Upravi za trezor, potrebno je imati u vidu i propise koji regulišu  naplatu javnih prihoda i primanja, kao i plaćanja iz budžeta na nivou lokalne vlasti. Po pravilu, pomenuta materija reguliše se aktima kao što su pravilnici o budžetskom računovodstvu i uputstva  koja donose nadležni organi za finansije na lokalnom nivou. Svaki od pomenutih akata na lokalnom nivou ima svoje specifičnosti, što zavisi od broja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i složenosti organizacije njihovog poslovanja. Ovu materiju potrebno je prokomentarisati zato što se prilikom otvaranja


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In