U broju 2/2019 ovog časopisa detaljno su predstavljene nadležnosti Budžetske inspekcije, odnosno ko su korisnici javnih sredstava i koga kontroliše Budžetska inspekcija. U ovom tekstu detaljnije je obrađena tema u vezi sa Programom rada Budžetske inspekcije, odnosno na koji način se vrši izbor subjekata inspekcijske kontrole Budžetske inspekcije, koji podzakonski akti regulišu ovu oblast, koji kriterijumi se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja Programa rada Budžetske inspekcije i na koji način se vrši njihovo vrednovanje. View Fullscreen APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 91 BUDŽETSKI KORISNICI Dipl. ekon. Maja Jovanović, viši budžetski inspektor u Ministarstvu finansija Na koji način se vrši izbor subjekata inspekcijske kontrole Budžetske inspekcije – program rada Budžetske inspekcije U broju 2/2019 ovog časopisa detaljno su predstavljene nadležnosti Budžetske inspekcije, odnosno ko su korisnici javnih sredstava i koga kontroliše Bu- džetska inspekcija. U ovom tekstu detaljnije je obrađena tema u vezi sa Progra- mom rada Budžetske inspekcije, odnosno na koji način se vrši izbor subjekata inspekcijske kontrole Budžetske inspekcije, koji podzakonski akti regulišu ovu oblast, koji kriterijumi se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja Progra- ma rada Budžetske inspekcije i na koji način se vrši njihovo vrednovanje. Funkcija i nadležnost Budžetske inspekcije kao polazna osnova prilikom izrade Programa rada Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansi- ja, članom 84. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/2018), povereno je vršenje po- slova inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz čl. 84. Zakona o budžetskom sistemu. Takođe, Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija poverene su i isključive nadležnosti nadzora nad primenom sledećih zakona: 92 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI 1. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obave- za u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17), 2. Zakona o načinu određivanja maksimalnog bro- ja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 68/15, 85/15 – US i 81/16 – US), 3. Zakona o registru zaposlenih, izabranih, ime- novanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 – ispr.), 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – odluka US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon i 87/18), 5. Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u jav-
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In