U broju 2/2019 ovog časopisa detaljno su predstavljene nadležnosti Budžetske inspekcije, odnosno ko su korisnici javnih sredstava i koga kontroliše Budžetska inspekcija. U ovom tekstu detaljnije je obrađena tema u vezi sa Programom rada Budžetske inspekcije, odnosno na koji način se vrši izbor subjekata inspekcijske kontrole Budžetske inspekcije, koji podzakonski akti regulišu ovu oblast, koji kriterijumi se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja Programa rada Budžetske inspekcije i na koji način se vrši njihovo vrednovanje. Funkcija i nadležnost Budžetske inspekcije kao polazna osnova prilikom izrade Programa rada Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija, članom 84. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/2018), povereno je vršenje poslova inspekcijske kontrole primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz čl. 84. Zakona o budžetskom sistemu. Takođe, Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija poverene su i isključive nadležnosti nadzora nad primenom sledećih zakona: Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17), Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 68/15, 85/15 – US i 81/16 – US), Zakona o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 – ispr.), Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – odluka US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon i 87/18), Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS”, br. 93/2012). O isključivim nadležnostima nadzora nad primenom pomenutih zakona i načinu vršenja inspekcijske kontrole Budžetske inspekcije biće više reči u narednom tekstu u okviru ciklusa „Budžetska inspekcija”. Na ovom mestu bitno je samo napomenuti da se tokom postupka izrade Programa rada Budžetske inspekcije, kada se vrši izbor subjekata inspekcijske kontrole, naročito vodi računa da se u Program rada uvrsti i kontrola primene zakona u kojima je isključiva nadležnost nadzora nad primenom istih poverena Budžetskoj inspekciji. Nadležnost Budžetske inspekcije polazna je osnova za izbor subjekata kontrole radi sticanja predstave o širini i raznovrsnosti korisnika javnih sredstava koji su u njenoj nadležnosti, čije je poslovanje i postupanje predmet praćenja, analize i razmatranja tokom redovnih aktivnosti Budžetske inspekcije i u toku postupka izrade Programa rada Budžetske inspekcije. Naime,


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In