U ovom tekstu biće ukazano na nepravilnosti nastale prilikom izdavanja u zakup poslovnog prostora od strane korisnika budžetskih sredstava kada je korisnik budžetskih sredstava zakupodavac i kada je korisnik budžetskih sredstava zakupac. View Fullscreen APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK BUDŽETSKI KORISNICI Uvod Pravo javne svojine i određena druga imo- vinska prava Republike Srbije, autonomne po- krajine i jedinice lokalne samouprave uređuju se Zakonom o javnoj svojini („Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018). Javnu svojinu čine tri oblika javne svojine: pravo svojine Republike Srbije – državna svo- jina, pravo svojine autonomne pokrajine – pokra- jinska svojina i pravo svojine jedinice lokalne samouprave – opštinska odnosno gradska svojina. Određujući predmet javne svojine, Zakon je definisao da su u javnoj svojini prirodna bo- gatstva, dobra od opšteg interesa i dobra u op- štoj upotrebi, za koja je Zakonom utvrđeno da su u javnoj svojini, zatim stvari koje koriste orga- ni i organizacije Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, usta- nove, javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i druge stva- ri koje su, u skladu sa Zakonom, u javnoj svojini. Pod javnom svojinom u ovom smislu ne smatra- ju se stvari organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Nosioci prava javne svojine su Republika Sr- bija, autonomna pokrajina i opština odnosno grad (jedinica lokalne samouprave). Gradska opština ima pravo korišćenja na stvarima u svojini grada u čijem je sastavu, a na stvarima koje pribavi gradska opština pravo svojine stiče grad u čijem je ona sastavu, pri čemu gradska opština ima pravo korišćenja. Statutom grada može da se predvidi da gradska opština ima pravo javne svojine na pokretnim i na nepokretnim stvarima neophodnim za rad organa i organizacija gradske opštine. Mesne zajednice i drugi oblici mesne sa- mouprave imaju pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom i propisom, odnosno drugim aktom jedinice lokalne samouprave. Ustanove i javne agencije i druge organiza- cije (uključujući i Narodnu banku Srbije) čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koje nemaju status državnog organa i organizacije, organa autonomne pokrajine, odnosno organa jedinice lokalne samouprave ili javnog preduzeća, odno- sno društva kapitala, imaju pravo korišćenja na nepokretnim i pokretnim stvarima u javnoj svojini koje su im prenete na korišćenje. Korisnici stvari u javnoj svojini su: ● državni organi i organizacije, ●
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In