U ovom tekstu biće ukazano na nepravilnosti nastale prilikom izdavanja u zakup poslovnog prostora od strane korisnika budžetskih sredstava kada je korisnik budžetskih sredstava zakupodavac i kada je korisnik budžetskih sredstava zakupac. Uvod Pravo javne svojine i određena druga imovinska prava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave uređuju se Zakonom o javnoj svojini („Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018). Javnu svojinu čine tri oblika javne svojine: pravo svojine Republike Srbije – državna svojina, pravo svojine autonomne pokrajine – pokrajinska svojina i pravo svojine jedinice lokalne samouprave – opštinska odnosno gradska svojina. Određujući predmet javne svojine, Zakon je definisao da su u javnoj svojini prirodna bogatstva, dobra od opšteg interesa i dobra u opštoj upotrebi, za koja je Zakonom utvrđeno da su u javnoj svojini, zatim stvari koje koriste organi i organizacije Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, ustanove, javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i druge stvari koje su, u skladu sa Zakonom, u javnoj svojini. Pod javnom svojinom u ovom smislu ne smatraju se stvari organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Nosioci prava javne svojine su Republika Srbija, autonomna pokrajina i opština odnosno grad (jedinica lokalne samouprave). Gradska opština ima pravo korišćenja na stvarima u svojini grada u čijem je sastavu, a na stvarima koje pribavi gradska opština pravo svojine stiče grad u čijem je ona sastavu, pri čemu gradska opština ima pravo korišćenja. Statutom grada može da se predvidi da gradska opština ima pravo javne svojine na pokretnim i na nepokretnim stvarima neophodnim za rad organa i organizacija gradske opštine. Mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave imaju pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom i propisom, odnosno drugim aktom jedinice lokalne samouprave. Ustanove i javne agencije i druge organizacije (uključujući i Narodnu banku Srbije) čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koje nemaju status državnog organa i organizacije, organa autonomne pokrajine, odnosno organa jedinice lokalne samouprave ili javnog preduzeća, odnosno društva kapitala, imaju pravo korišćenja na nepokretnim i pokretnim stvarima u javnoj svojini koje su im prenete na korišćenje. Korisnici stvari u javnoj svojini su: državni organi i organizacije, organi i organizacije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, društva kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In