U slučaju kapitalnih investicionih projekata koji se odnose pre svega na usluge, tj. radove na izgradnji, sanaciji objekta, montaži prateće opreme i dr., zbog velike finansijske vrednosti ugovorenih radova dobavljač dostavlja privremene situacije, koje se knjiže drugačije od standardnih faktura. Najčešće se na ovakve primere nailazi prilikom finansiranja navedenih projekata od strane Ministarstva zdravlja. View Fullscreen POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net BUDŽETSKI KORISNICI Dušan Rajaković, spec. menadžmenta zdravstvenih ustanova Specifičnosti u računovodstvu zdravstvenih ustanova sa posebnim osvrtom na privremene situacije U slučaju kapitalnih investicionih projekata koji se odnose pre svega na usluge, tj. radove na izgradnji, sanaciji objekta, montaži prateće opreme i dr., zbog velike finansijske vrednosti ugovorenih radova dobavljač dosta- vlja privremene situacije, koje se knjiže drugačije od standardnih faktura. Najčešće se na ovakve primere nailazi prilikom finansiranja navedenih projekata od strane Ministarstva zdravlja. Uvod Oblast računovodstva uređuje se zakonodav- nom, profesionalnom ili internom regulati- vom. Računovodstveni sistem pruža korisne informacije donosiocima odluka, što znači da, ukoliko se poslovno okruženje promeni, menjaju se i računovodstveni standardi koji regulišu prezentovanje i objavljivanje informacija. Me- đunarodni računovodstveni standardi prime- njuju se prilikom izrade finansijskih izveštaja poslovanja, što je posebno važno za javne usta- nove, u koje spadaju i zdravstvene, koje posluju u ime javnog interesa. Zdravstvene ustanove svoje poslovanje finan- siraju iz više izvora, kao što su: doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, sredstva osniva- ča, budžet Republike, prihodi nastali upotrebom javnih sredstava za usluge (izdavanje u zakup ne- pokretnih i pokretnih stvari u državnoj svoji- ni), obavljanje naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti, pokloni, donacije, legati i zavešta- nja, kao i drugi izvori u skladu sa zakonom. Ipak, treba istaći da su glavni finansijeri zdrav- APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK BUDŽETSKI KORISNICI stvenih ustanova Ministarstvo zdravlja i Repu- blički fond za zdravstveno osiguranje. Zdravstvene ustanove spadaju u indirektne korisnike javnih sredstava i svoje poslovne knjige vode prema propisima o budžetskom raču- novodstvu, odnosno prema Pravilniku o stan- dardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 20/2018, 36/2018 i 93/2018). Računovodstvo korisnika budžetskih sredstava obuhvata skup poslova koji obezbeđu- ju funkcionisanje računovodstvenog informa- cionog sistema i poslova finansijske funkcije. U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i siste- matizaciji poslova, poslove iz nadležnosti službe računovodstva i finansija obavljaju: šef računovodstva, blagajnik i računovodstve- ni radnici. U okviru službe računovodstva i finansija obavljaju se sledeći poslovi: finan- sijsko knjigovodstvo, knjigovodstvo troškova, vođenje analitike, pomoćnih knjiga i evidencija, računovodstveno
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In