U slučaju kapitalnih investicionih projekata koji se odnose pre svega na usluge, tj. radove na izgradnji, sanaciji objekta, montaži prateće opreme i dr., zbog velike finansijske vrednosti ugovorenih radova dobavljač dostavlja privremene situacije, koje se knjiže drugačije od standardnih faktura. Najčešće se na ovakve primere nailazi prilikom finansiranja navedenih projekata od strane Ministarstva zdravlja. Uvod Oblast računovodstva uređuje se zakonodavnom, profesionalnom ili internom regulativom. Računovodstveni sistem pruža korisne informacije donosiocima odluka, što znači da, ukoliko se poslovno okruženje promeni, menjaju se i računovodstveni standardi koji regulišu prezentovanje i objavljivanje informacija. Međunarodni računovodstveni standardi primenjuju se prilikom izrade finansijskih izveštaja poslovanja, što je posebno važno za javne ustanove, u koje spadaju i zdravstvene, koje posluju u ime javnog interesa. Zdravstvene ustanove svoje poslovanje finansiraju iz više izvora, kao što su: doprinosi  za obavezno socijalno osiguranje, sredstva osnivača, budžet Republike, prihodi nastali upotrebom javnih sredstava za usluge (izdavanje u zakup nepokretnih i pokretnih stvari u državnoj svojini), obavljanje naučnoistraživačke i obrazovne delatnosti, pokloni, donacije, legati i zaveštanja, kao i drugi izvori u skladu sa zakonom. Ipak, treba istaći da su glavni finansijeri zdravstvenih ustanova Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje. Zdravstvene ustanove spadaju u indirektne korisnike javnih sredstava i svoje poslovne knjige vode prema propisima o budžetskom računovodstvu, odnosno prema Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 20/2018, 36/2018 i 93/2018). Računovodstvo korisnika budžetskih sredstava obuhvata skup poslova koji obezbeđuju funkcionisanje računovodstvenog informacionog sistema i poslova finansijske funkcije. U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, poslove iz nadležnosti službe računovodstva i finansija obavljaju: šef računovodstva, blagajnik i računovodstveni radnici. U okviru službe računovodstva i finansija obavljaju se sledeći poslovi: finansijsko knjigovodstvo, knjigovodstvo troškova, vođenje analitike, pomoćnih knjiga i evidencija, računovodstveno planiranje, računovodstveno izveštavanje i informisanje, sastavljanje i dostavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja, blagajničko poslovanje, obračun zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih, obračun i plaćanje po ugovorima o delu, autorskim i drugim ugovorima, obračun i plaćanje poreza i doprinosa, sastavljanje i dostavljanje poreskih prijava i drugih propisanih obračuna i evidencija od strane državnih i drugih organa, naplata i plaćanje preko tekućih računa zdravstvene ustanove koji su otvoreni u Upravi za trezor. Obavljanje poslova u službi računovodstva i finansija i odgovornost zaposlenih uređuje se opštim aktom kojim se uređuje radni odnos i sistematizacija poslova i radnih zadataka kod budžetskog korisnika. Sve ovo ukazuje na neminovnost postojanja


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In