Poslednjim izmenama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (objavljenim u „Službenom glasniku RS” br. 113/2017 od 17. 12. 2017) bitnije je promenjen način određivanja visine novčane naknade u Nacionalnoj službi za zapošljavanje za vreme nezaposlenosti. U toku ove godine nova metodologija se već „uhodalaˮ, pa je u ovom članku data nova regulativa prava lica na novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa, shodno inoviranim odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RSˮ, br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 – dr. propis i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon). Koji su prethodni uslovi da lice ostvari pravo na novčanu naknadu po prestanku radnog odnosa Jedno od prava lica kojima je prestao radni odnos i koja su postala nezaposlena jeste i pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti (u daljem tekstu: novčana naknada). Ovo pravo regulisano je odredbama od 66. do 77. člana Zakona, a može da se ostvari od dana prestanka radnog odnosa, odnosno osiguranja, pod uslovom da su prethodno ostvarena tri zahteva: 1) da je ispunjen uslov prethodnog osiguranja (iz čl. 66. Zakona); 2) da je tim licima prestao radni odnos po osnovama propisanim čl. 67. Zakona; 3) da su se nezaposlena lica prijavila na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba; član 68. Zakona). U nastavku sledi detaljan pregled ovih uslova. Prethodni staž osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu Prema članu 66. Zakona, nezaposlena lica prijavljena u Nacionalnu službu imaju pravo na novčanu naknadu ako su bila osigurana najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana. Dakle, ako je konkretno lice pre prestanka zaposlenja najmanje 12 meseci primalo zaradu iz koje je plaćan doprinos za osiguranje od nezaposlenosti, ono ispunjava jedan uslov za primanje naknade; ili, ako je konkretno lice za poslednjih 18 meseci radilo i uplaćivalo doprinos za osiguranje od nezaposlenosti sa prekidima, tako da je za 12 meseci uplaćen doprinos, a za 6 meseci nije, ono ispunjava uslov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu (jer je bilo osigurano 12 meseci u poslednjih 18 meseci). Osnov prestanka radnog odnosa kao uslov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu Prema drugom uslovu koji je naveden, pravo na novčanu naknadu nezaposleni ostvaruje samo u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja po osnovama iz člana 67. Zakona. Ti razlozi za raskid radnog odnosa jesu sledeći: 1)


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In