– примена 31. 12. 2019, ретроактивна примена дозвољена –   У „Службеном гласнику РС”, број 83 од 29. 10. 2018. године, објављено је Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) и нови превод који садржи измене и допуне из 2015. године. Нови МСФИ за МСП примењује се од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. 12. 2019. године. Правна лица могу да примене нови МСФИ за МСП и за финансијске извештаје на дан 31. 12. 2018. године, уз обелодањивање одговарајућих информација у Напоменама уз финансијске извештаје. Треба подсетити кориснике да су обвезници примене МСФИ за МСП: – мала правна лица; – средња правна лица уколико одлуче да не примењују Међународне рачуноводствене стандарде, односно Међународне стандарде финансијског извештавања (у даљем тексту: МРС/МСФИ); – микро и друга правна лица која одлуче да не примењују Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 118/2013 и 95/2014). Дакле, мала правна лица обавезно примењују МСФИ за МСП, док средња, микро и друга правна лица имају могућност избора. У случају прве примене МСФИ за МСП, правна лица и предузетници дужни су да примене одељак 35 – Прелазак на МСФИ за МСП – на прве финансијске извештаје усклађене са овим стандардом. Најзначајније измене МСФИ за МСП Најзначајније измене МСФИ за МСП су: 1) увођење модела ревалоризације (процене по фер вредности) приликом накнадног вредновања некретнина, постројења и опреме; 2) признавање и вредновање одложених пореских средстава и одложених пореских обавеза усклађено је са захтевима из МРС 12; 3) признавање и вредновање средстава у вези са истраживањем минералних ресурса усклађено је са захтевима из МСФИ 6; 4) измене појединих одељака у вези са признавањем и вредновањем; 5) измене појединих одељака у вези са обелодањивањем. Предмет неког од будућих


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In