– primena 31. 12. 2019, retroaktivna primena dozvoljena –   U „Službenom glasniku RS”, broj 83 od 29. 10. 2018. godine, objavljeno je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) i novi prevod koji sadrži izmene i dopune iz 2015. godine. Novi MSFI za MSP primenjuje se od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. 12. 2019. godine. Pravna lica mogu da primene novi MSFI za MSP i za finansijske izveštaje na dan 31. 12. 2018. godine, uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje. Treba podsetiti korisnike da su obveznici primene MSFI za MSP: – mala pravna lica; – srednja pravna lica ukoliko odluče da ne primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde, odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (u daljem tekstu: MRS/MSFI); – mikro i druga pravna lica koja odluče da ne primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 118/2013 i 95/2014). Dakle, mala pravna lica obavezno primenjuju MSFI za MSP, dok srednja, mikro i druga pravna lica imaju mogućnost izbora. U slučaju prve primene MSFI za MSP, pravna lica i preduzetnici dužni su da primene odeljak 35 – Prelazak na MSFI za MSP – na prve finansijske izveštaje usklađene sa ovim standardom. Najznačajnije izmene MSFI za MSP Najznačajnije izmene MSFI za MSP su: 1) uvođenje modela revalorizacije (procene po fer vrednosti) prilikom naknadnog vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme; 2) priznavanje i vrednovanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza usklađeno je sa zahtevima iz MRS 12; 3) priznavanje i vrednovanje sredstava u vezi sa istraživanjem mineralnih resursa usklađeno je sa zahtevima iz MSFI 6; 4) izmene pojedinih odeljaka u vezi sa priznavanjem i vrednovanjem; 5) izmene pojedinih odeljaka u vezi sa obelodanjivanjem. Predmet nekog od budućih komentara biće značajne izmene MSFI za MSP, pri čemu će ovde biti načinjen kratak osvrt samo na izmenu koja se tiče uvođenja modela revalorizacije kao opcije naknadnog vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa odeljkom 17 MSFI za MSP. Odeljak 17 – Model revalorizacije (fer vrednosti) kao opcija naknadnog vrednovanja nekretnina, postrojenja i opreme Najznačajnija izmena odeljka 17, ali i starog MSFI za MSP u celini se odnosi na mogućnost primene modela revalorizacije na naknadno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme. Naime, u skladu sa izmenjenim paragrafom 17.15, za odmeravanje nekretnina, postrojenja i opreme nakon početnog priznavanja kao računovodstvenu politiku


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In