Obavljanje ugostiteljske delatnosti regulisano je Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – drugi zakon, 93/2012 i 84/2015 – u daljem tekstu: Zakon), kao i: – Uredbom o visini i vrsti troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine („Sl. glasnik RS”, br. 69/2011); – Uredbom o uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima („Sl. glasnik RS”, br. 18/2012); – Pravilnikom o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj („Sl. glasnik RS”, br. 41/2010 i 103/2010); – Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Sl. glasnik RS”, br. 48/2012 i 58/2016); – Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u ugostiteljskom objektu za smeštaj („Sl. glasnik RS”, br. 96/2009). Zakon definiše da je ugostiteljska delatnost pružanje usluga smeštaja, pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka, kao i pripremanje i dostavljanje hrane korisnicima za potrošnju na drugom mestu, a ugostitelj je privredno društvo, preduzetnik, drugo pravno lice ili ogranak stranog pravnog lica ili fizičko lice koje obavlja ugostiteljsku delatnost pod uslovima propisanim ovim zakonom. Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 54/2010) ugostiteljska delatnost je razvrstana u Sektor I – Usluge smeštaja i ishrane, a obavljanje ugostiteljske delatnosti definisano je čl. od 59. do 79. Zakona. Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (u daljem tekstu: Pravilnik o obavljanju ugostiteljske delatnosti) propisani su uslovi i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, način pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanje ugostiteljskih objekata, minimalni tehnički uslovi za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu i van ugostiteljskog objekta, u pokretnom objektu, u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu. Obavljanje ugostiteljske delatnosti Kako je već rečeno, ugostitelj obavlja delatnost pružanja usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, pa, shodno tome, ovu delatnost može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik (osim u periodu prekida poslovanja), ogranak stranog pravnog lica, ako je registrovano u odgovarajućem registru. Pojedine ugostiteljske usluge može da pruža i fizičko lice, pod uslovima propisanim Zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona. Usluge smeštaja i ishrane trećim licima


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In