Обављање угоститељске делатности регулисано је Законом о туризму („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – други закон, 93/2012 и 84/2015 – у даљем тексту: Закон), као и: – Уредбом о висини и врсти трошкова у поступку разврставања угоститељских објеката у категорије у зависности од њихове врсте, подврсте и величине („Сл. гласник РС”, бр. 69/2011); – Уредбом о условима које мора да испуњава здравствена установа за пружање угоститељских услуга трећим лицима („Сл. гласник РС”, бр. 18/2012); – Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл. гласник РС”, бр. 41/2010 и 103/2010); – Правилником о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС”, бр. 48/2012 и 58/2016); – Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за смештај („Сл. гласник РС”, бр. 96/2009). Закон дефинише да је угоститељска делатност пружање услуга смештаја, припремање и услуживање хране, пића и напитака, као и припремање и достављање хране корисницима за потрошњу на другом месту, а угоститељ је привредно друштво, предузетник, друго правно лице или огранак страног правног лица или физичко лице које обавља угоститељску делатност под условима прописаним овим законом. Уредбом о класификацији делатности („Сл. гласник РС”, бр. 54/2010) угоститељска делатност је разврстана у Сектор И – Услуге смештаја и исхране, а обављање угоститељске делатности дефинисано је чл. од 59. до 79. Закона. Правилником о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (у даљем тексту: Правилник о обављању угоститељске делатности) прописани су услови и начин обављања угоститељске делатности, начин пружања угоститељских услуга, разврставање угоститељских објеката, минимални технички услови за уређење и опремање угоститељских објеката у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у угоститељском објекту и ван


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In