Opšta pravila o pravu na refakciju Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. t. 3) i 5) Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS”, br. 22/2001… i 30/2018) može da ostvari kupac – krajnji korisnik kada ih koristi za transportne svrhe, odnosno za grejanje, u skladu sa članom 39a ovog zakona. Uslov je da ove derivate nafte nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača koji su platili propisani iznos akcize, kao i da je kupac platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize. Ako se ovi derivati nafte prodaju kupcu – krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera pomenutih derivata, pravo na refakciju plaćene akcize kupac – krajnji korisnik ostvaruje pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio derivate nafte. Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. t. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl. glasnik RS”, br. 112/2012, 38/2013, 93/2013, 111/2015 – u daljem tekstu: Pravilnik o refakciji), bliže su uređeni uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize iz člana 39a Zakona o akcizama. Izmenama i dopunama Pravilnika o refakciji (objavljenim u „Službenom glasniku RS” br. 81/2018 – u daljem tekstu: Izmene Pravilnika), čije su odredbe stupile na snagu 3. novembra 2018. godine, izvršena su usaglašavanja sa novijim propisima koji regulišu prevoz terete i putnika u drumskom saobraćaju. Prema odredbama Pravilnika o refakciji, lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. t. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se, kao motorno gorivo, koriste za transportne svrhe, ako, između ostalog, poseduje i rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza lica odnosno stvari u drumskom saobraćaju, izdato od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, ili uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju, izdato od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja. U vreme donošenja Pravilnika o refakciji propisana dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za refakciju plaćene akcize bila je uređena saglasno Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 46/95… i 31/2011) i Zakonu o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Sl. list SRJ”, br. 60/98… i 4/2000
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In