Попис имовине и обавеза код корисника јавних средстава једна је од најважнијих припремних активности које претходе састављању финансијских извештаја код корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања. Посао у вези са наведеним пописом имовине и обавеза за поменута правна лица уређен је Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС”, бр. 33/2015 – у даљем тексту: Правилник о попису). Из одредби Правилника о попису видљиво је да попису имовине и обавеза претходе одређене активности (члан 4. Правилника о попису), као и активности које следе након пописа (члан 12. Правилника о попису), па целокупни посао у вези са пописом може да се подели у четири фазе, и то: – прва фаза је посао који претходи попису имовине и обавеза и припреми састављања финансијских извештаја, а у вези је са усклађивањем евиденције и стања главне књиге са дневником, као и помоћних књига и евиденција са главном књигом; – друга фаза односи се на усаглашавање финансијских пласмана, потраживања и обавеза на дан састављања финансијског извештаја; – трећа фаза подразумева извршавање пописа имовине и обавеза у складу са актом о образовању пописних комисија и планом рада комисија; – четврта фаза представља састављање извештаја о извршеном попису, доношење акта о усвајању извештаја и његово достављање на књижење, ради усаглашавања књиговодственог стања са стварним стањем. Усклађивање евиденција и стања главне књиге са дневником, као и помоћних књига и евиденција са главном књигом Директни и индиректни корисници буџетских средстава и корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: вршиоци пописа) дужни су да попис и усклађивање, као и усаглашавање финансијске имовине и обавеза врше са стањем на дан 31. децембар године за коју се врши попис, што у овом случају значи на дан 31. децембар


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In