Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 – u daljem tekstu: ZPPPA) stupio je na snagu 16. decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. marta 2019. godine. View Fullscreen   JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 21 AKTUELNA TEMA Uvod Najvažnije izmene odnose se na: ● ukidanje ovlašćenja Poreskoj upravi u obla- sti igara na sreću, odnosno od 1. marta 2019. g. postupak obavljanja poslova državne uprave u oblasti igara na sreću ne uređuje ZPPPA, već ovi poslovi prelaze u nadležnost Uprave za igre na sreću; ● davanje prava Poreskoj upravi da donosi re- šenja o utvrđivanju poreza i bez izjašnjavanja poreskog obveznika o činjenicama koje su od značaja za utvrđivanje obaveze, u slučaju kada se utvrđivanje vrši na osnovu podataka iz eviden- cija nadležnih organa, pri čemu poreski obve- znik nije podneo poresku prijavu; ● ustanovljavanje obaveze za organe teritori- jalne autonomije i lokalne samouprave, javna preduzeća i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja (npr. notari) da, na zahtev organa jedinice lokalne samouprave, dostave podatke kojima raspolažu, a koji su od značaja za utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda jedinice lokalne samoupra- ve. Poslovi državne uprave u oblasti igara na sreću Ukinuta su ovlašćenja Poreskoj upravi u oblasti igara na sreću, odnosno od 1. marta 2019. g. postupak obavljanja poslova državne uprave u oblasti igara na sreću ne uređuje ZPPPA, već ovi poslovi prelaze u nadležnost Uprave za igre na sreću. Ovde treba podsetiti na to da je Poreska upra- va preuzela obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću, u skladu sa propisima kojima se uređuju igre na sreću, od Uprave za igre na sreću Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 93/2012). Pravo Poreske uprave da donosi rešenje o utvrđivanju poreza i bez izjašnjavanja poreskog obveznika o činjenicama Poreska uprava dobija pravo da donosi re- šenja o utvrđivanju poreza i bez izjašnjavanja poreskog obveznika o činjenicama koje su od značaja za utvrđivanje obaveze, u slučaju kada se utvrđivanje vrši na osnovu podataka iz eviden- cija nadležnih organa, pri čemu poreski obve- znik nije podneo poresku prijavu. Naime, prema odredbama člana 55. stav 2. ZPPPA-a, poresko rešenje o utvrđivanju pore- za iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona Poreska uprava donosi na osnovu poda- taka iz evidencija nadležnih organa, podataka iz
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In