Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 95/2018 – u daljem tekstu: ZPPPA) stupio je na snagu 16. decembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. marta 2019. godine. Uvod Najvažnije izmene odnose se na: ukidanje ovlašćenja Poreskoj upravi u oblasti igara na sreću, odnosno od 1. marta 2019. g. postupak obavljanja poslova državne uprave u oblasti igara na sreću ne uređuje ZPPPA, već ovi poslovi prelaze u nadležnost Uprave za igre na sreću; davanje prava Poreskoj upravi da donosi rešenja o utvrđivanju poreza i bez izjašnjavanja poreskog obveznika o činjenicama koje su od značaja za utvrđivanje obaveze, u slučaju kada se utvrđivanje vrši na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, pri čemu poreski obveznik nije podneo poresku prijavu; ustanovljavanje obaveze za organe teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javna preduzeća i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja (npr. notari) da, na zahtev organa jedinice lokalne samouprave, dostave podatke kojima raspolažu, a koji su od značaja za utvrđivanje, kontrolu i naplatu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave. Poslovi državne uprave u oblasti igara na sreću Ukinuta su ovlašćenja Poreskoj upravi u oblasti igara na sreću, odnosno od 1. marta 2019. g. postupak obavljanja poslova državne uprave u oblasti igara na sreću ne uređuje ZPPPA, već ovi poslovi prelaze u nadležnost Uprave za igre na sreću. Ovde treba podsetiti na to da je Poreska uprava preuzela obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću, u skladu sa propisima kojima se uređuju igre na sreću, od Uprave za igre na sreću Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji  („Sl. glasnik RS”, br. 93/2012). Pravo Poreske uprave da donosi rešenje o utvrđivanju poreza i bez izjašnjavanja poreskog obveznika o činjenicama Poreska uprava dobija pravo da donosi rešenja o utvrđivanju poreza i bez izjašnjavanja poreskog obveznika o činjenicama koje su od značaja za utvrđivanje obaveze, u slučaju kada se utvrđivanje vrši na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, pri čemu poreski obveznik nije podneo poresku prijavu. Naime, prema odredbama člana 55. stav 2. ZPPPA-a, poresko rešenje o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona Poreska uprava donosi na osnovu podataka iz evidencija nadležnih organa, podataka iz poreske prijave, odnosno izmenjene poreske prijave, a po potrebi, i na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika. Novim stavom 4. ovog člana propisano
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In