U okviru aktivnosti na sprovođenju mera ekonomske reforme u skladu sa ekonomskom i socijalnom politikom Vlade, Narodna skupština Republike Srbije donela je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 95/2018 od 8. 12. 2018. godine (u daljem tekstu: Izmene Zakona). Izmene Zakona stupile su na snagu 16. decembra 2018. godine, a datum početka primene pojedinih odredbi Izmena Zakona biće naveden u narednom komentaru. U Zakonu o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15 i 113/17 – u daljem tekstu: Zakon) poslednjim izmenama utvrđene su bitne novine o kojima će biti reči u nastavku. Novine prilikom izuzimanja iz dohotka za oporezivanje U članu 9. Zakona, koji reguliše izuzimanja iz dohotka za oporezivanje, beleži se nekoliko novina: Inovirana je tačka 9), kojom je sada propisano da se ne plaća porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu pomoći u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog bivšeg zaposlenog ili člana porodice zaposlenog – do 67.145 dinara. U vezi sa ovom odredbom treba podsetiti na to da se, shodno članu 10. Zakona, članom porodice, u smislu ovog zakona, smatraju bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika. Dopunjena je tačka 17), kojom je sada propisano da se, pored penzije i invalidnina koje se ostvaruju po osnovu prava iz obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, porez na dohodak ne plaća ni na primanja ostvarena po osnovu naknada uz penziju. Radi potpunog pojašnjenja poreskog tretmana isplata zaposlenima za čijim je radom prestala potreba, u tački 19) precizira se da se ne plaća porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, odnosno radni odnosi, odnosno zaposlenom koji radi na poslovima za koje više ne postoji potreba ili postoji potreba smanjenja broja izvršilaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru – do iznosa koji je KAO NAJNIŽI utvrđen tim zakonima. U član 9. takođe je uneta i nova tačka 23a), kojom je propisano da se ne plaća porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu naknade koju, u skladu sa zakonom
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In