Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2019. godini objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 10/2019, a stupio je na snagu 16. 2. 2019. godine. Navedenim pravilnikom propisuju se način i sadržaj izveštavanja jedinica lokalne vlasti o planiranim i izvršenim rashodima direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta jedinica lokalne vlasti (u daljem tekstu: korisnici budžeta) za plate po izvorima prihoda u 2019. godini. Popunjeni obrasci PL-1 i PL-2 dostavljaju se, u skladu sa Pravilnikom, do 15. u mesecu za prethodni mesec. View Fullscreen 14 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Uvod Prema članu 42. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon), jedinice lokal- ne vlasti u 2019. godini mogu da planiraju ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, tako da: 1) masu sredstava za isplatu plata planiraju na nivou isplaćenih plata u 2018. godini, a 2) najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu plata u skladu sa članom 40. Zakona o budžetu Republi- ke Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017). Ukupnu masu sredstava za plate treba umanji- ti za plate zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koje su se finansirale iz budžeta lokal- ne vlasti sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412, a više se ne finansiraju (zbog prestanka rada ko- risnika i sl.), odnosno za masu sredstava za pla- te zaposlenih koji su radili kod tih korisnika, a nisu preuzeti u organe i službe uprave ili javne službe jedinice lokalne vlasti u kojima se plate zaposlenih finansiraju iz budžeta lokalne vlasti na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412. Tako planirana ukupna masa sredstava za pla- te uvećaće se kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za 7%, osim u ustanovama socijal- ne zaštite u kojima povećanje iznosi 9%. Sredstva dobijena po osnovu umanjenja u skla- du sa odredbama Zakona o privremenom uređiva- nju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 116/2014 i 95/2018), treba planirati na aproprijaciji eko- nomskoj klasifikaciji 465 – Ostale dotacije i transferi. Ukoliko lokalna vlast ne planira u svojim odlukama o budžetu za 2019. godinu i ne izvrša- va ukupna sredstva za obračun i isplatu plata na iznet način, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno da obustavi pre- nos transfernih sredstava iz
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In