Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2019. godini objavljen je u „Službenom glasniku RS” broj 10/2019, a stupio je na snagu 16. 2. 2019. godine. Navedenim pravilnikom propisuju se način i sadržaj izveštavanja jedinica lokalne vlasti o planiranim i izvršenim rashodima direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta jedinica lokalne vlasti (u daljem tekstu: korisnici budžeta) za plate po izvorima prihoda u 2019. godini. Popunjeni obrasci PL-1 i PL-2 dostavljaju se, u skladu sa Pravilnikom, do 15. u mesecu za prethodni mesec. Uvod Prema članu 42. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon), jedinice lokalne vlasti u 2019. godini mogu da planiraju ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, tako da: masu sredstava za isplatu plata planiraju na nivou isplaćenih plata u 2018. godini, a najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu plata u skladu sa članom 40. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017).   Ukupnu masu sredstava za plate treba umanjiti za plate zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koje su se finansirale iz budžeta lokalne vlasti sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412, a više se ne finansiraju (zbog prestanka rada korisnika i sl.), odnosno za masu sredstava za plate zaposlenih koji su radili kod tih korisnika, a nisu preuzeti u organe i službe uprave ili javne službe jedinice lokalne vlasti u kojima se plate zaposlenih finansiraju iz budžeta lokalne vlasti na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412. Tako planirana ukupna masa sredstava za plate uvećaće se kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za 7%, osim u ustanovama socijalne zaštite u kojima povećanje iznosi 9%. Sredstva dobijena po osnovu umanjenja u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS”, br. 116/2014 i 95/2018), treba planirati na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 465 – Ostale dotacije i transferi. Ukoliko lokalna vlast ne planira u svojim odlukama o budžetu za 2019. godinu i ne izvršava ukupna sredstva za obračun i isplatu plata na iznet način, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno da obustavi prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica, dok se visina sredstava za plate ne uskladi


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In