Nakon izmena u Zakonu o porezu na dobit od 8. decembra 2018. godine ostala je otvorena dilema kako će poreski obveznici prilikom sastavljanja poreskog bilansa za 2018. godinu popuniti navedeni obrazac za određene stavke koje su pomenutim izmenama Zakona stupile na snagu odmah, odnosno prilikom utvrđivanja i plaćanja poreske obaveze počev od 2018. godine, s obzirom na to da sada već stari obrazac nije obuhvatao te pozicije. U novom obrascu PB 1, koji početkom primene Pravilnika 16. februara 2019. godine zamenjuje stari obrazac, promenjeni su opisi pod pojedinim rednim brojevima, čime je razrešena pomenuta dilema. View Fullscreen 10 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net AKTUELNA TEMA Uvod Dana 8. februara 2019. godine u „Službenom glasniku RS” broj 8/2019 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju po- reskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica. U Poslovnom savetniku broj 2/2019, u članku „Sastavljanje poreskog bilansa za 2018. godinu na obrascu PB 1” opisali smo način sastavljanja poreskog bilansa na obrascu PB 1 koji je važio pre pomenutih izmena, kojima se stari obrazac stavlja van snage, a od 16. februara 2019, stupa- njem na snagu novog Pravilnika o sadržaju po- reskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica, zamenjen je novim obrascem PB 1. Svi komentari koji su tada dati ne menjaju se, samo se na rednim brojevima koji su pretrpeli izmenu opisa dodaju rashodi odnosno prihodi koji su predmet (ne) priznavanja u poreskom bilansu. Suština izmena Izmene Pravilnika o poreskom bilansu iz- vršene su prvenstveno s ciljem propisivanja pozicija u poreskom bilansu u okviru kojih će se iskazivati prihodi i rashodi za čije (ne)pri- znavanje su propisana nova pravila izmenama Zakona o porezu na dobit od 8. decembra 2018. godine. Pritom, izmene se vrše u cilju uskla- đivanja načina iskazivanja podataka u poreskom bilansu sa izmenama koje su u primeni počev od poreskog bilansa za 2018. godinu. Navedene izmene uslovile su potrebu za propisivanjem novog obrasca PB-1, a izmene su izvršene na po- zicijama u nastavku. Red. broj 2 – prihod ogranka nerezidentnog pravnog lica koje se ne oporezuje shodno potvr- đenom međunarodnom ugovoru; prihod ogranka nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom iz člana 40. stavovi 12. i 13. Zakona. Red. broj 27 – rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja ako od roka za njihovu naplatu nije prošlo najmanje 60 dana, kao
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In