Dana 18. decembra 2017. godine usvojene su brojne izmene Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 113/2017), koji je ključni zakon za regulisanje poreskih i drugih obaveza preduzetnika. U skladu sa tim izmenama od 1. 1. 2019. godine ukinuta je mogućnost preduzetnicima da poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva i obavezan je prelazak na sistem dvojnog knjigovodstva. Preduzetnici će morati da rade finansijske izveštaje svog poslovanja za 2019. na isti način kao i mikro pravna lica.   View Fullscreen JANUAR 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 35 RAČUNOVODSTVO Uvod Preduzetnik, odnosno fizičko lice koje u upisano u registar Agencije za privredne regi- stre, a porez na prihode od samostalne delatno- sti plaća na oporezivu dobit, od 1. 1. 2019. godine poslovne knjige obavezno vodi po sistemu dvoj- nog knjigovodstva. Promena nema kod preduzetnika-paušalaca, koji su i dalje dužni da vode samo poslovnu knji- gu o ostvarenom prometu (KPO). Poslovne knjige po sistemu prostog knjigo- vodstva i dalje vode: ● Preduzetnik-poljoprivrednik: obveznik poreza po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva – fizičko lice koje je nosilac poro- dičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava – i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit. Izuzetak: Nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji su u sistemu PDV-a ili su se opredelili da vode poslovne knjige = dvojno knjigovodstvo ● Preduzetnik – drugo lice: fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na do- datu vrednost, kao i svako drugo fizičko lice koje obavlja delatnost, nezavisno od toga da li je ta delatnost registrovana, i porez na priho- de od samostalne delatnosti plaća na oporezi- vu dobit (u daljem tekstu: preduzetnik – drugo lice). Suština prelaska je korišćenje podataka iz dosadašnjih evidencija (odnosno na dan 31. 12. 2018. godine) i njihov pravilan unos u poslovne knjige, odnosno na konta koja definiše Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Sl. glasnik RS”, br. 95/2014). Detaljan popis na dan 31. 12. 2018. godine S obzirom na činjenicu da se u prostom knji- govodstvu stanje ukupnih sredstava i izvora sredstava određenog pravnog subjekta utvrđu- je inventarisanjem (popisivanjem) imovine i obaveza na određeni dan, na taj način vodi se i u postupku prelaska sa prostog na dvojno knjigo- vodstvo. Znači, popisuju se (inventarišu): ● osnovna sredstva i sitni inventar; ● zalihe materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda, robe;
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In