Дана 18. децембра 2017. године усвојене су бројне измене Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017), који је кључни закон за регулисање пореских и других обавеза предузетника. У складу са тим изменама од 1. 1. 2019. године укинута је могућност предузетницима да пословне књиге воде по систему простог књиговодства и обавезан је прелазак на систем двојног књиговодства. Предузетници ће морати да раде финансијске извештаје свог пословања за 2019. на исти начин као и микро правна лица. Увод Предузетник, односно физичко лице које у уписано у регистар Агенције за привредне регистре, а порез на приходе од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит, од 1. 1. 2019. године пословне књиге обавезно води по систему двојног књиговодства. Промена нема код предузетника-паушалаца, који су и даље дужни да воде само пословну књигу о оствареном промету (КПО). Пословне књиге по систему простог књиговодства и даље воде: Предузетник-пољопривредник: обвезник пореза по основу прихода од пољопривреде и шумарства – физичко лице које је носилац породичног пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава – и порез на приходе од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит. Изузетак: Носиоци пољопривредних газдинстава који су у систему ПДВ-а или су се определили да воде пословне књиге = двојно књиговодство   Предузетник – друго лице: физичко лице које је обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, као и свако друго физичко лице које обавља делатност, независно од тога да ли је та делатност регистрована, и порез на приходе од самосталне делатности плаћа на опорезиву добит (у даљем тексту: предузетник – друго лице). Суштина преласка је коришћење података из досадашњих евиденција (односно на дан 31. 12. 2018. године) и њихов правилан унос у пословне књиге, односно на конта која дефинише Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In