Uvodni deo – najava tema iz ciklusa „Budžetska inspekcija”   Budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija, koja je organizovana kao odeljenje u okviru Sektora za budžetsku inspekciju kojim rukovodi pomoćnik ministra, Zakonom o budžetskom sistemu[1] (u daljem tekstu: Zakon) poverena je nadležnost da vrši poslove budžetske inspekcije u cilju vršenja inspekcijske kontrole primene Zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz čl. 84. Zakona o budžetskom sistemu  (u daljem tekstu: Zakon). Iz odredbi Zakona proizlazi da su Ministarstvu finansija povereni poslovi budžetske inspekcije nad svim korisnicima javnih sredstava. U drugom delu teksta detaljnije će biti obrađena nadležnost Budžetske inspekcije, odnosno definisanje korisnika javnih sredstava nad kojima Budžetska inspekcija Ministarstva finansija ima nadležnost da vrši inspekcijsku kontrolu primene Zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava. Budžetska inspekcija poslove inspekcijske kontrole obavlja po programu rada koji utvrđuje ministar finansija, prvenstveno na osnovu prijava, predstavki, prigovora i zahteva za vršenje kontrole pristiglih od organa, organizacija, pravnih i fizičkih lica, dok se izuzetno, a po zahtevu ministra, vrše vanredne inspekcijske kontrole koje nisu bile predviđene u programu rada. Program rada Budžetske inspekcije donosi se na kraju jedne godine i utvrđuje se broj subjekata kontrole koji će biti kontrolisani u narednoj godini, vrsta subjekata kontrole kod kojih će biti izvršena inspekcijska kontrola i vrši se raspored resursa koji su na raspolaganju. Važno je napomenuti da su kapaciteti budžetske inspekcije u 2018. godini duplo veći u odnosu na 2016. godinu, čime su obezbeđeni preduslovi za intenzivniji rad u narednim godinama, koji će se prevashodno ogledati u povećanom broju sprovedenih kontrola. U narednim izdanjima časopisa, u okviru ciklusa posvećenog budžetskoj inspekciji, detaljnije će biti obrađena tema „Program rada budžetske inspekcije, odnosno na koji se način utvrđuje program rada budžetske inspekcije i koji će korisnici biti kontrolisani”. Zakonom su, između ostalog, propisane i funkcija i nadležnost budžetske inspekcije, dok su Uredbom o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije[2] uređeni njen način rada, ovlašćenja i obeležja. Funkcija budžetske inspekcije je inspekcijska kontrola primene Zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod korisnika javnih sredstava. Rad budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan. Inspekcijska kontrola vrši se na osnovu naloga za inspekcijsku kontrolu koji izdaje rukovodilac budžetske inspekcije ili drugo ovlašćeno lice, kojim je određen pravni osnov, procenjeni rizik, budžetski inspektor, odnosno budžetski inspektori koji će vršiti inspekcijsku kontrolu, subjekt inspekcijske
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In