Уводни део – најава тема из циклуса „Буџетска инспекција”   Буџетској инспекцији Министарства финансија, која је организована као одељење у оквиру Сектора за буџетску инспекцију којим руководи помоћник министра, Законом о буџетском систему[1] (у даљем тексту: Закон) поверена је надлежност да врши послове буџетске инспекције у циљу вршења инспекцијске контроле примене Закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из чл. 84. Закона о буџетском систему  (у даљем тексту: Закон). Из одредби Закона произлази да су Министарству финансија поверени послови буџетске инспекције над свим корисницима јавних средстава. У другом делу текста детаљније ће бити обрађена надлежност Буџетске инспекције, односно дефинисање корисника јавних средстава над којима Буџетска инспекција Министарства финансија има надлежност да врши инспекцијску контролу примене Закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава. Буџетска инспекција послове инспекцијске контроле обавља по програму рада који утврђује министар финансија, првенствено нa oснoву приjaвa, прeдстaвки, пригoвoрa и зaхтeвa зa вршeњe кoнтрoлe пристиглих oд oргaнa, oргaнизaциja, прaвних и физичких лицa, док се изузетно, а по захтеву министра, врше ванредне инспекцијске контроле које нису биле предвиђене у програму рада. Програм рада Буџетске инспекције доноси се на крају једне године и утврђује се број субјеката контроле који ће бити контролисани у наредној години, врста субјеката контроле код којих ће бити извршена инспекцијска контрола и врши се распоред ресурса који су на располагању. Важно је напоменути да су капацитети буџетске инспекције у 2018. години дупло већи у односу на 2016. годину, чиме су обезбеђени предуслови за интензивнији рад у наредним годинама, који ће се превасходно огледати у повећаном броју спроведених контрола. У наредним издањима часописа, у оквиру циклуса посвећеног буџетској инспекцији, детаљније ће бити обрађена тема „Програм рада буџетске инспекције, односно на који се начин утврђује програм рада буџетске инспекције и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In