Svi poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na obrascu PDP za 2018. godinu, zajedno sa poreskim bilansom na odgovarajućem propisanom obrascu u zavisnosti od vrste poreskog obveznika, dostave najkasnije do 1. jula 2019. godine. Preduzetnici koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva i po sistemu dvojnog knjigovodstva, poresku prijavu na obrascu PPDG-1S i poreski bilans na obrascu PB 2 dužni su da dostave najkasnije do 15. marta 2019. godine. Konačna poreska obaveza za 2018. godinu i akontacija poreza za 2019. godinu utvrđuju se samooporezivanjem. Ostvareni kapitalni dobitak u 2018. godini ne utiče na visinu akontacije za 2019. godinu. Poreska prijava i poreski bilans dostavljaju se isključivo elektronskim putem. Porez na dobit za 2018. godinu obračunava se u poreskoj prijavi na obrascu PDP po stopi od 15%, a prihod od samostalne delatnosti oporezuje se po stopi od 10% na osnovicu utvrđenu na obrascu PPDG-1S. Akontacija poreza na dobit utvrđena u obrascu PDP plaća se od prvog dana narednog meseca u odnosu na mesec u kome je prijava podneta, uz korekciju već uplaćenih akontacija za 2019. godinu – ako je potrebno. View Fullscreen 62 POSLOVNI SAVETNIK ● poslovnisavetnik.net POREZI Uvod Oporezivu dobit i poresku obavezu za 2018. godinu, kao i akontaciju za 2019. godinu, obvezni- ci utvrđuju na osnovu sledećih propisa: ● Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017 i 95/2018 – u daljem tekstu: Zakon); ● Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i dru- gim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS”, br. 20/2014, 41/2015 i 101/2016 – u daljem tekstu: Pravilnik o poreskom bilansu); ● Pravilnik o sadržaju poreske prijave za ob- račun poreza na dobit pravnih lica („Sl. gla- snik RS”, br. 30/2015 i 101/2016 i 44/2018 – drugi propis – u daljem tekstu: Pravilnik o poreskoj prijavi PDP); ● Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod („Sl. glasnik RS”, br. 9/2002); ● Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amor- tizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS”, br. 116/2004, 99/2010 i 104/2018 – u daljem tekstu: Pra- vilnik o poreskoj amortizaciji); ● Pravilnik o Listi jurisdikcija sa preferen- cijalnim poreskim sistemom („Sl. glasnik RS”, br. 122/2012); Dr Marijana Žiravac Mladenović, glavni i odgovorni urednik časopisa
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In