Сви порески обвезници дужни су да пореску пријаву на обрасцу ПДП за 2018. годину, заједно са пореским билансом на одговарајућем прописаном обрасцу у зависности од врсте пореског обвезника, доставе најкасније до 1. јула 2019. године. Предузетници који воде књиге по систему простог књиговодства и по систему двојног књиговодства, пореску пријаву на обрасцу ППДГ-1С и порески биланс на обрасцу ПБ 2 дужни су да доставе најкасније до 15. марта 2019. године. Коначна пореска обавеза за 2018. годину и аконтација пореза за 2019. годину утврђују се самоопорезивањем. Остварени капитални добитак у 2018. години не утиче на висину аконтације за 2019. годину. Пореска пријава и порески биланс достављају се искључиво електронским путем. Порез на добит за 2018. годину обрачунава се у пореској пријави на обрасцу ПДП по стопи од 15%, а приход од самосталне делатности опорезује се по стопи од 10% на основицу утврђену на обрасцу ППДГ-1С. Аконтација пореза на добит утврђена у обрасцу ПДП плаћа се од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је пријава поднета, уз корекцију већ уплаћених аконтација за 2019. годину – ако је потребно. Увод Опорезиву добит и пореску обавезу за 2018. годину, као и аконтацију за 2019. годину, обвезници утврђују на основу следећих прописа: Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 и 95/2018 – у даљем тексту: Закон); Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 20/2014, 41/2015 и 101/2016 – у даљем тексту: Правилник о пореском билансу); Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица („Сл. гласник РС”, бр. 30/2015 и 101/2016 и 44/2018 – други


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In