Имајући у виду да су корисници средстава буџета у обавези да приликом евидентирања свих пословних промена у својим књигама примењују Уредбу о буџетском рачуноводству, у овом тексту осврнућемо се на примену Уредбе са аспекта инспекцијске контроле, тј. указаћемо на утврђене неправилности приликом евидентирања пословних промена и на последице које су настале због погрешне примене овог прописа. Увод Улога буџетског рачуноводства веома је значајна зато што се све активности, трансакције и остали догађаји који су везани за буџетска средства евидентирају у рачуноводственим евиденцијама и на основу ових података из рачуноводствених евиденција састављају се финансијски извештаји корисника буџетских средстава. Приликом контроле свих буџетских трансакција ови подаци служе као доказ за контролу економичности и законитости пословања. Подсећамо на то да је одговорност за буџетско рачуноводство утврђена Законом о буџетском систему, којим је прописано да: директни корисник буџетских средстава одговоран је за рачуноводство сопствених трансакција, а у оквиру својих овлашћења – и за рачуноводство трансакција индиректних корисника буџетских средстава који спадају у његову надлежност; индиректни корисник буџетских средстава и корисник средстава организације за обавезно социјално осигурање одговорни су за рачуноводство сопствених трансакција; Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца одговорно је за рачуноводство сопствених трансакција, а у оквиру својих овлашћења – и за рачуноводство трансакција правосудних органа у оквиру њиховог раздела; министар у име Владе, односно локални орган управе надлежан за финансије у име надлежног извршног органа локалне власти, одговорни су за рачуноводство примљених зајмова и дугова. Овим законом Влада Републике Србије овлашћена је да ближе уређује буџетско рачуноводство и начин вођења консолидованог рачуна трезора, а министар уређује начин вођења буџетског рачуноводства и садржај и начин финансијског извештавања за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетске фондове Републике и локалне власти, а може да донесе и посебна упутства о финансијском извештавању за одређене органе државне управе.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In