Sastavljanje i podnošenje tromesečnih periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta zakonski je propisana obaveza kako bi u toku godine moglo preventivno da se deluje ukoliko se izvršenje utvrđenog budžeta i finansijskog plana odvija neravnomerno, a ostvarenje je u značajnoj disproporciji sa planiranim veličinama kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani. Indirektni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju ovaj izveštaj direktnom korisniku do 10. aprila 2019. godine. Krajnji rok za predaju periodičnog izveštaja o izvršenju budžeta za period januar–mart 2019. godine za direktne korisnike je 22. 4. 2019. godine. Uvod Na osnovu člana 8. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – u daljem tekstu: Uredba) propisana je obaveza sastavljanja i dostavljanja tromesečnih periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta za indirektne korisnike sredstava budžeta i korisnike sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o izvršenju svojih finansijskih planova. Obaveza sastavljanja i dostavljanja izveštaja odnosi se na: direktne i indirektne korisnike budžeta Republike Srbije; direktne i indirektne korisnike budžeta teritorijalnih autonomija i lokalnih samouprava; Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO) i njegove korisnike i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: OOSO). Sastavljanje i dostavljanje periodičnih izveštaja vrši se za potrebe planiranja i kontrole izvršenja budžeta u posmatranom periodu. Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 i 104/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisan je način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njihovih korisnika, budžetskih fondova Republike Srbije i lokalne vlasti, kao i sadržina obrazaca za finansijske izveštaje, u koje spadaju i periodični finansijski izveštaji. Obrasci na kojima se sastavljaju tromesečno periodični izveštaji U skladu sa odredbom člana 5. stav 4. Pravilnika, korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava OOSO dostavljaju periodične izveštaje na obrascu 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta. Odredbom stava 5. istog člana propisano je da direktni korisnici budžetskih sredstava koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike i RFZO konsolidovane periodične izveštaje dostavljaju takođe samo na obrascu 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta. Objašnjenje najvećih odstupanja od iznosa odobrenih budžetom, zajedno sa konsolidovanim periodičnim izveštajem, direktni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, u skladu sa odredbom člana 8. stav 3. Uredbe. Forma ovog izveštaja nije propisana. Način popunjavanja obrasca 5 Prilikom sastavljanja periodičnog izveštaja neophodno je da se sva knjiženja za


POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVEPREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.

Existing Users Log In