Sastavljanje i podnošenje tromesečnih periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta zakonski je propisana obaveza kako bi u toku godine moglo preventivno da se deluje ukoliko se izvršenje utvrđenog budžeta i finansijskog plana odvija neravnomerno, a ostvarenje je u značajnoj disproporciji sa planiranim veličinama kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani. Indirektni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju ovaj izveštaj direktnom korisniku do 10. aprila 2019. godine. Krajnji rok za predaju periodičnog izveštaja o izvršenju budžeta za period januar–mart 2019. godine za direktne korisnike je 22. 4. 2019. godine. View Fullscreen   APRIL 2019. ● POSLOVNI SAVETNIK 71 BUDŽETSKI KORISNICI Uvod Na osnovu člana 8. Uredbe o budžetskom ra- čunovodstvu („Sl. glasnik RS”, br. 125/2003 i 12/2006 – u daljem tekstu: Uredba) propisana je obaveza sastavljanja i dostavljanja tromesečnih periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta za in- direktne korisnike sredstava budžeta i korisni- ke sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o izvršenju svojih finansijskih pla- nova. Obaveza sastavljanja i dostavljanja izve- štaja odnosi se na: ● direktne i indirektne korisnike budžeta Re- publike Srbije; ● direktne i indirektne korisnike budžeta te- ritorijalnih autonomija i lokalnih samoupra- va; ● Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO) i njegove korisnike i ● organizacije obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: OOSO). Sastavljanje i dostavljanje periodičnih izve- štaja vrši se za potrebe planiranja i kontrole izvršenja budžeta u posmatranom periodu. Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava orga- nizacija za obavezno socijalno osiguranje i bu- džetskih fondova („Sl. glasnik RS”, br. 18/2015 i 104/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisan je način pripreme, sastavljanja i podnošenja fi- nansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i njihovih ko- risnika, budžetskih fondova Republike Srbije i lokalne vlasti, kao i sadržina obrazaca za fi- nansijske izveštaje, u koje spadaju i periodični finansijski izveštaji. Obrasci na kojima se sastavljaju tromesečno periodični izveštaji U skladu sa odredbom člana 5. stav 4. Pravil- nika, korisnici budžetskih sredstava i kori- snici sredstava OOSO dostavljaju periodične izveštaje na obrascu 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta. Odredbom stava 5. istog člana propisa- no je da direktni korisnici budžetskih sredsta- Mr Jovan Čanak Sastavljanje i podnošenje tromesečnog izveštaja o izvršenju budžeta (finansijskog plana) za period januar–mart 2019. godine Sastavljanje i podnošenje tromesečnih periodičnih izveštaja o izvršenju budžeta zakonski je propisana obaveza kako bi u toku godine moglo preventiv- no da se deluje ukoliko
POŠTOVANI KORISNIČE, DA BISTE MOGLI DA VIDITE INTEGRALNE VERZIJE TEKSTOVA NAŠEG INTERNET IZDANJA POTREBNO JE DA BUDETE REGISTROVANI KORISNIK NAŠEG PORTALA I DA SE NA NJEMU PRIJAVITE. POGLEDAJTE KOJE SU SVE PREDNOSTI REGISTRACIJE I PRETPLATE. ZA PITANJA PRETPLATE POGLEDAJTE STRANICU PRETPLATA.Existing Users Log In